ถวายพระพร

guest profile image guest
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยฯ ช่วยปกป้อง และคุ้มครองพ่อหลวงของพวกเราขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ความคิดเห็น
guest profile image guest

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
guest profile image guest

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์


guest profile image guest

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศguest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก  
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ  

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป  


guest profile image guest
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น  

guest profile image guest
ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย 


guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง  guest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม  guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยทีีสมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก  
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ 

guest profile image guest
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป  

guest profile image guest
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น  


guest profile image guest
ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย  


guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง  guest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม 
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก  
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ  
 
guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

 
guest profile image guest
  ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น  


 
guest profile image guest
 ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย  
guest profile image guest
 พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง  
 
guest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม  
 
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก  
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ  

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป  


guest profile image guest
 ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น  

guest profile image guest
 ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย  

guest profile image guest
 พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 

guest profile image guest
 ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม  

guest profile image guest
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ 

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป


guest profile image guest
 ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 


guest profile image guest
 พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง guest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม 


guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ 

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 
 


guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่ีสมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ 

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

guest profile image guest
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ 
guest profile image guest
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน 

guest profile image guest
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน 
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

guest profile image guest
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

guest profile image guest
รักในหลวง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 
guest profile image guest
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ 
 

guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

 

guest profile image guest
 ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 


 

guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
guest profile image guest
 " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาguest profile image guest
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนาguest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 

guest profile image guest
๐เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
ง 


guest profile image guest
ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
regement153 Icon ข้อความเทิดพระเกียรติ 1 อ่าน 139 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 139 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 121 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 154 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 359 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 311 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 260 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 238 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 251 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 277 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 257 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 258 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 250 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 293 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา