การเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
กรณีข้าราชการอัยการ รับราชการที่จังหวัดอุดรธานี ได้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใช้สิทธิผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารและใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้รับคำสั่งไปรับราชการประจำที่จังหวัดหนองบัวลำภู และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ประมาณ 3 เดือน และสำนักงานได้จัดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ โดยไม่มีการเบิกค่าเช่าบ้าน  ต่อมาปี 2555 ได้รับคำสั่งให้กลับมารับราชการประจำที่จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานอัยการมีบ้านพักของทางราชการแต่เนื่องจากห้องพักคับแคบ มีขนาดเล็ก ข้าราชการอัยการซึ่งมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ จึงขอหารือดังต่อไปนี้
  1. หากทางสำนัีกงานจัดบ้านพักให้ข้าราชการอัยการรายนี้ แต่เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นข้าราชการอัยการสามารถใช้สิทธิเบิกค่า ผ่อนชำระเงินกู้ต่อได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile image guest

กรณีนี้ต้องสอบถามให้ชัดเจนครับ ว่าบ้านพักหลังนั้นเป็นบ้านสำหรับตำแหน่งอัยการท่านนี้หรือไม่  ถ้าใช่ ก็ต้องพักอาศัยครับ ผมยกตัวอย่างนะครับ
กรณีข้าราชการระดับ 8 มาปฎิบัติราชการที่จังหวัดอุดรธานี ทางราชการจัดบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 ให้พัก ซึ่งเป็นบ้านเล็ก คับแคบ ข้าราชการระดับ 8 ไม่เข้าพักอาศัย ขอเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากบ้านพักคับแคบ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง  ศาลปกครองท่านพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ข้าราชการระดับ 8 เบิกค่าเช่าบ้านได้ ไม่ติดมาตรา 7(1)
จึงต้องสอบถามว่า ในกรณีของท่านเป็นเหมือนตัวอย่างหรือไม่ ถ้าเป็น ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้

guest profile image guest
กรณีที่สอบถามค่าเช่าบ้านท่านสมเจตน์ดังกล่าวข้างต้น  บ้านพักที่ท่านอัยการจะถูกจัดให้เข้าพักอาศัย  เป็นอาคารชุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 50 ยูนิต ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดสร้างขึ้นเพื่อจัดให้ข้าราชการอัยการและธุรการเข้าพักอาศัย  จำนวน 1 ยูนิต สำหรับข้าราชการ 1 คน/ครอบครัว ค่ะ
guest profile image guest

เป็นบ้านพักข้าราชการอัยการทุกระดับ  จึงถือว่าทางราชการจัดที่พักให้แล้ว หากไม่เข้าพักอาศัย ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

guest profile image guest
ขอบพระคุณท่าน ผอ.มากค่ะ
guest profile image guest
ขอสอบถามอาจารย์ครับว่าผมทำเช่าซื้อกับทางราชการที่ผมรับราชการ  แต่บ้านที่ซื้อเป็นของภรรยาผมสามารถทำเช่าซื้อได้  คำถาม  1.ทะเบียนบ้านที่ซื้อบ้านภรรยาผมเป็นเจ้าบ้าน  แต่ชื่อของผมในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด  จำเป็นหรือไม่ที่ผมจะต้องย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านที่ผมทำเช่าซื้อ  2.กองคลัง กรมฯผมบอกว่าทำไมชื่อผมที่ทำเช่าซื้อไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ผมทำเช่าซื้อ   ขอกราบขอบพระคุณครับ
guest profile image guest
ทะเบียนบ้านไม่ใช่สาระสำค้ัญ  ขอให้คุณได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริง การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้แสดงว่าท่านอยู่ในบ้านหลังนั้น แต่อย่างใด เช่นคุณมีชื่อในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่ตัวคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อย่างใด
guest profile image guest
เรียนถามอีกประเด็นหนึ่งคะ
กรณีสำนักงานอัยการ ได้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักมา และข้าราชการที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน รีบดำเนินการเช่าซื้อ หรือกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อบ้าน เพื่อให้ได้สิทธิเช่าซื้อบ้านติดตัวไปก่อนที่บ้านพักอาศัยจะสร้างเสร็จ
ถ้าด้วยเหตุนี้ เมื่อบ้านพักอาศัยก่อสร้างเสร็จและจัดให้ข้าราชการดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่
guest profile image guest
การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน จะมีกรรมการภายนอกหน่วยงานมาตรวจบ้านไม่ค่ะ (จัดทำการตรวจสอบภายในหน่วยงานแล้วค่ะ)
guest profile image guest
ไม่มีครับ ระเบียบไม่ได้เขียนไว้ครับ
guest profile image guest
ตอบคุณการเงินปวดหัวค่ะ
ถ้าเป็นข้าราชการอัยการทุกระดับต้องจัดเข้าพักอาศัยในทีพักของทางราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนต้องประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร  จึงจัดเข้าพักในที่พักของทางราชการ ต่ำกว่านั้นไม่ต้องจัีดเข้าพัก
ตอบคุณ su
ไม่มีครับ
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 11 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
wipawadeed Icon ขอสอบถามเรื่องการเช่าซื้อบ้านค่ะ อ่าน 322 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 598 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,340 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,099 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,146 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 1,605 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,390 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
soclose Icon การยืมเงิน อ่าน 2,376 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา