ขอข้อมูล

guest

ขอข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในตำบลวิเชตนคร  หน่อยค่ะ

Adsense
ความคิดเห็น
wicboard

จำนวนประชากรในตำบลวิเชตนคร ชาย 3,737 คน หญิง 3,842 คน รวม 7,627 คน ข้อมูล ณ เดือน ก.พ. 55