ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์

outroboy profile image outroboy
ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงานและให้นักเรียน  ออกแบบโครงงานด้วยตนเอง คิดและสร้างโครงงานออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  โดยให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ครูให้ดาวน์โหลด.....เสร็จแล้วนักเรียนส่งครูที่บอร์ดของห้องตนเอง..

ความคิดเห็น
zola088 profile image zola088
ขวัญชัย เนียมกลาง

xichi profile image xichi
เพ็ญพิชชา บุญแสน

ijung profile image ijung

พิณภา พลพิมล


pongsaton11456 profile image pongsaton11456

พงศธร รูปดี


zolam profile image zolam
เมธาวี  พลเยี่ยม

neena038 profile image neena038

นีน่า เชื่อมหนองปลิง


dunven profile image dunven

เด็กหญิง ดุลญา เชื่อมหนองปลิง


jahjaza profile image jahjaza

dunven profile image dunven

เด็กหญิง ดุลญา เชื่อมหนองปลิง


bowelove409 profile image bowelove409
ผกาเงิน พยัคมะเริง

bbaum profile image bbaum

ณัฐวุฒิ บรรจงปรุ


zolam profile image zolam
เด็กหญิง เมธาวี พลเยี่ยม