ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน JAL เริ่ม 45,900 บาท ภูเขาไฟฟูจิ โอวาคุดานิ รถไฟชินคันเซน ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

travelcenter profile image travelcenter

PLANET JAPAN-B (โอซาก้า-โตเกียว) 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัส : JAGPN-008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ราคา : 45,900 บาท
... ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้นอีก 7 ปี ณ หุบเขาโอวาคุดานิ เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมนํ้าจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

วันเดินทางสายการบิน
ดาวน์โหลด
กันยายน 5525 - 30 ก.ย. 55 (45,900฿)

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สญั ลกั ษณข์ องประเทศญป่ี่นุ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
 ชมิไขด่ ําทม่ี คี วามเชอ่ื วา่ ทานแลว้อายยุ นื ขน้ึอกี 7 ปี ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
 เทย่ี วเมอื งหลวงเกา่ สมั ผสั วฒั นธรรมญป่ี่นุ แบบดงั้เดมิ ทเกียวโต นารา ่ี
 ทดลองนง่ัรถไฟชนิ คนั เซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
 ชอ้ปป้ิงจใุ จในแหลง่ ชอ้ปป้ิงชอ่ืดงั อาทิชนิ จกุ , ุ จัสโก้อิออน
 ขาปูยักษ์อนั เลอ่ื งชอ่ื พรอ้ มน้ําจม้ิ รสเด็ด
 ผ่อนคลายกับการแชน่ าํ้แรธรรมชาติ  ่ (ออนเซน็ )
กําหนดการเดินทาง :     25 – 30 กันยายน 2555     45,900.-
1. กรุงเทพฯ – โอซาก ้า
2. โอซาก ้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต
วดั คโิยมสิ ึ– วัดคินคาคุจิ – เมืองนาโงย่า
3. นาโงย่า – น่ังรถไฟชนิคนั เซน – ทะเลสาบฮามานา
ภเูขาไฟฟจู ชิ นั้ 5 – อาบนํ้าแร่
4. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ทะเลสาบอาชิ– เมืองโตเกียว – วดั อาซากซุ า่
ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ
5. อสิ ระชอ้ปป้ิง หรอืเลอื กซอ้ื ทวัรโ์ ตเกยี วดสิ นยี แ์ ลนด์
6. นาริตะ – วัดนาริตะ– ห้างจัสโก ้อิออน – กรุงเทพฯ
ความคิดเห็น