องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ใช้ในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บบอร์ดแห่งนี้