องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลวังแดง/แจ้งเบาะแสการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง