ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
guest profile image guest
ในหลวงคือดวงใจคนไทยทุกหมู่เหล่า
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน
guest profile image guest
 รักและเทิดทูน และสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
guest profile image guest
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
guest profile image guest
มีพระองค์อยู่เคียงข้างเป็นบุญบารมียิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
guest profile image guest
จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว
guest profile image guest
ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำงานหนักมาตลอดนับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลยท่านรักประชาชนของท่านท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
guest profile image guest
ขอมีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
guest profile image guest
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                         

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

kitimam profile image kitimam

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง

ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง

ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติ

มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี

มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติ

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

1. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
2. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
3. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
5. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน " คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

1. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น
2 .พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

 

kitimam profile image kitimam

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


 

kitimam profile image kitimam

ในหลวงทรงเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า

ป่าที่ทำไห้ดินชุ่มชื้นมีนำไว้กินไว้ใช้ตลอดไป
พระราชเสาวนีย์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่

อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล

และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง

อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
(เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
(พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2541)

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

60 ปีที่พ่อได้เหนื่อยยาก
60 ปีพ่อลำบากมากหนักหนา
60 ปีเพื่อพวกเราชาวประชา
60 ปีที่มีค่าต่อคนไทย
60 ล้านจงร่วมใจในวันนี้
60 ล้านสร้างความดีกันได้ไหม
60 ล้านทำให้พ่อสบายใจ
60 ล้านคนไทยสามัคคี

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน " คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน " คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

1. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น
2 .พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

แม้ความเป็นชาติจะประกอบด้วยสามสถาบัน

แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นแกนกลาง

ใครที่ไม่จงประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด

ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

มิได้ รักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ก็ย่อมไม่มีความรักชาติ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

คนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง

ผู้คนยกมือขึ้นกุมหัวใจ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามอย่างภาคภูมิใจ
บ่งบอกถึงความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและหวงแหนยิ่งชีวิต

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

ในหลวงของเรา
หลายคนรู้จักในหลวงในนามของประมุขของประเทศ

โดยส่วนใหญ่ก็รู้ว่าในหลวงทรงทำอะไรต่างๆมากมายให้กับประเทศไทย

แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้นั้น ก็เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ในหลวงได้ทรงทำ

หลายคนคงไม่รู้ว่าจนถึงตอนนี้ ในหลวงก็ยังทำงานอยู่ตลอด

แม้ว่าท่านจะอายุมากก็ตาม ดังนั้นเราควรจะตอบแทนคุณของในหลวง

โดยการปฏิบัติตนเป็นคนดีของประเทศ และช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของในหลวงของเราไปได้บ้าง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า

วิจัยและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้น

ได้ผลดีมีประโยชน์แก่ ราษฎรอย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป

kitimam profile image kitimam

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า

วิจัยและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้น

ได้ผลดีมีประโยชน์แก่ ราษฎรอย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป

kitimam profile image kitimam

โครงการหลวง เป็นโครงการที่ทรงเลือกดำเนินการเพื่ออนุรักษ์

และฟื้นฟูพื้นที่บนดอยต่างๆ ในเขตภาคเหนือที่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอก และไม้ผล จนมีอาชีพที่มั่นคง

ลดการตัดไม้ ทำลายป่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ทำให้โครงการหลวง ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะองค์กร ดีเด่น

สาขาส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ประจำปี 2531 

kitimam profile image kitimam

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแนวพระราชดำริ และคำแนะนำให้เอกชน

ไปดำเนินการและรับผิดชอบด้านกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา

และบุคลากร ตลอดจน ติดตาม ผลงานด้วยตนเอง

เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระหฤทัย

เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พวกเราซึ้งในน้ำพระหฤทัยยิ่งนัก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราตลอดไป

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์

ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ

โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ สวัสดิการทางคมนาคม

และสวัสดิการสาธารณะ]อนุสรณ์ถึงพระองค์นั้น

พบได้ดาษดื่นในสื่อมวลชนไทย

kitimam profile image kitimam

ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 ในฐานะที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ

ในศิลปะแขนงต่าง ๆ หลายแขนง จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น

องค์อัครศิลปินแห่งชาติและบิดาแห่งการดนตรี พระองค์ยังทรง

สนพระราชหฤทัยในการฝึกเขียนภาพ และมีพระปรีชาสามารถ

ในเรื่องการถ่ายภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี

พระปรีชาสามารถปั้นพระพุทธรูปพระสมเด็จจิตรลดาด้วยพระองค์เอง

kitimam profile image kitimam

พระปรีชาสามารถและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 ด้านการพัฒนาพลังงานนั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม ๒๐ ปีแล้วkitimam profile image kitimam

พระปรีชาสามารถและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     สำหรับประเทศไทย นับว่าเราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาและอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงปรีชาสามารถในทุกด้านkitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                         

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

kitimam profile image kitimam

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง

ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้

มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย  หากเราทุกคนช่วยกัน

รักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้

บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี

ถวายงานให้ "ในหลวง"
ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ

และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจ
เพื่อในหลวงของพวกเรา
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติ

มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี

มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติ

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บน

ผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

1. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
2. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
3. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
5. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน " คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด

ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า

ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน

ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ

ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณ

ของในหลวงของคนไทย
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
-จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
-ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
-ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

ถ้าเป็นทหารของชาติ ต้องมีหน้าที่

ตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมือง มีหน้าที่ปกปักรักษา

สถาบันพระมหากษัตริย์ คือหน้าที่โดยตรง


(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

แม้ความเป็นชาติจะประกอบด้วยสามสถาบัน

แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นแกนกลาง

ใครที่ไม่จงประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด

ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

มิได้ รักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ก็ย่อมไม่มีความรักชาติ


(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


 

kitimam profile image kitimam

คนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง

ผู้คนยกมือขึ้นกุมหัวใจ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามอย่างภาคภูมิใจ
บ่งบอกถึงความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและหวงแหนยิ่งชีวิต

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

เพียงพอ” “พออยู่พอกินทำให้คนไทยทุกคน

ได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดี

โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า

สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

สามัคคีปรองดองกัน นี่ความหมายของความสามัคคี

ใครๆก็บอก ให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติ

แต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้

เรียกร้องพื้นที่สำคัญยืนเกนจำเป็น โดยอ้างความสุขส่วนตัว

คนอื่นก็ต้องประท้วง เราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่า

มีความสามัคคีปรองดองกัน

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย
พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า
พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้

ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พ่อหลวงทรงเป็นดังดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย
พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า
พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้

ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พ่อหลวงทรงเป็นดังดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา

เพระพระบุญยา พระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี

ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

 

kitimam profile image kitimam

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่

อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล

และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง

อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
(เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
(พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2541)

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่ายและตรงที่สุด

คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว

ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปัญญา

ความรู้คิด พิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์

มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง.
ภูพิงค์ราชนิเวศน์
วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


kitimam profile image kitimam

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

  เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเท พระวรกายตรากตรำ

  และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี

  ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี

  ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

- พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ

  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

  คงไม่มีรักใดเท่ากับรักที่ในหลวงทรงมีให้กับประชาชนของท่าน

- พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา ให้สุขสันต์


kitimam profile image kitimam

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้

มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย  หากเราทุกคนช่วยกัน

รักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้

บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้

มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย  หากเราทุกคนช่วยกัน

รักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้

บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในโลกนี้

ที่ครองราชย์นานเท่าพระองค์ ของพระองค์พระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

พระหฤทัยเบิกบานทรงสุขเกษมสำราญ

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนิรันดร

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

" คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี

รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้น

ขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก

ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกดวง

ตลอดกาลนานเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกดวง

ตลอดกาลนานเทอญ

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


kitimam profile image kitimam

.เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท

นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 533 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 729 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,227 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,652 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,755 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา