ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
[Archived]
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
ความคิดเห็น