เทิดทูนสถาบัน ๑ ก.พ.๕๖

guest profile image guest
  1. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
guest profile image guest
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
guest profile image guest
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๔. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเท่านั้น
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๕. พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๖. รักในหลวงที่สุดพ่อของแผ่นดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๗. เรารักในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๘. เหนือเกล้าชาวประชา คือ พระราชาของพวกเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
๗๙. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๐. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๑. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๒. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๓. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๕. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๖. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๗. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๘. ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘๙. ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้ปวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๐. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๒. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๓. ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๔. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๕. จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระววรกายแข็งแรงเทอญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๖. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๗. ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๘. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙๙. พระพลานามันยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๐๐. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
g3barmy46 profile image g3barmy46
๓. ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
g3barmy46 profile image g3barmy46
๔. บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
guest profile image guest
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

guest profile image guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile image guest
ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม 
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 533 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 729 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,227 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,652 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,755 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา