ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
การส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยสอดส่องป้องกันภัย และความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษํตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือ ที่ทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา นุวงศ์
ความคิดเห็น
g3barmy46 profile image g3barmy46
พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ
g3barmy46 profile image g3barmy46
 พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ประชาราษฏรเป็นสุข
g3barmy46 profile image g3barmy46
 โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฏร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
g3barmy46 profile image g3barmy46
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
g3barmy46 profile image g3barmy46
เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
g3barmy46 profile image g3barmy46
รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
g3barmy46 profile image g3barmy46
  พ่อของแผ่นดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเท่านั้น
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
 รักในหลวงที่สุดพ่อของแผ่นดินไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เรารักในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
เหนือเกล้าชาวประชา คือ พระราชาของพวกเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
  พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
  ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้ปวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระพลานามันยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
g3barmy46 profile image g3barmy46
  บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
g3barmy46 profile image g3barmy46
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
g3barmy46 profile image g3barmy46
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
g3barmy46 profile image g3barmy46
  กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เราต้องขวนขวายในการดำเนินชีวิต อันประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมที่ดีให้ได้
g3barmy46 profile image g3barmy46
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่งเป็น รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
g3barmy46 profile image g3barmy46
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ขอน้อมเกล้าถวายพระพรองค์พ่อหลวงแห่งแผ่นดินสยามทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเป็นแรงผลักดันให้พวกเราช่วยกันต่อต้านพวกรกแผ่นดิน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 กระผมขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
g3barmy46 profile image g3barmy46
 พระองค์ ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของ ปวงประชา หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
g3barmy46 profile image g3barmy46
เราเกิดเป็นไทยสมใจ ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง
g3barmy46 profile image g3barmy46
เกิดเป็นไทยแล้วไม่รักกันใครจะมารักเรา ชาติไทยจงเจริญ รักและเชิดชูสถาบันกษัตริย์
g3barmy46 profile image g3barmy46
ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัล
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญ---พอแก้ขัด---ตอบสนอง
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ---ลูกจะดี---ลูกจะเก่ง---จะปรองดอง เป็นของขวัญ---ใส่กล่อง...ให้พ่อเอย
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ครอบครัวของผมเป็นคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงห่วงใย พสกนิกรไทยทุกๆคน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
อาเศียรวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ทรงครองชาติครองชนพ้นกาลสมัย ทุกย่างพระบาทประกาศก้อง เพื่อผองไทย ทรงครองธรรมนำชัยเพื่อปวงชน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้สุขทุกถิ่นไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
แปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
g3barmy46 profile image g3barmy46
พ่อหลวงนี้มีพระคุณบุญต่อชาติ ได้ทรงเป็นนักปราชญ์ไม่ขาดสิ้น ข้าพเจ้าขอถวายสายชีวิน
g3barmy46 profile image g3barmy46
   เพื่อบดินทร์ปิ่นเกล้าเจ้าธานี ทรงชี้แนะเศรษฐกิจคิดพอเพียง ไม่ให้เดี้ยงเพื่อชีวีมีพอกิน
g3barmy46 profile image g3barmy46
  พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
g3barmy46 profile image g3barmy46
เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณสูงล้ำกว่านภาลัย
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์
g3barmy46 profile image g3barmy46
เราต้องขวนขวายในการดำเนินชีวิต อันประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมที่ดีให้ได้
g3barmy46 profile image g3barmy46
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วน แต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 
guest profile image guest
เราพี่น้อง     ผองไทย     ภูมิใจยิ่ง 

พ่อเป็นมิ่ง    ขวัญชาติ     ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 

ลูกขอกราบ  แทบบาทด้วย     อวยพรชัย 

เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง     พ่อของเรา 

ขอให้พ่อ     แข็งแรง     แกร่งดังผา 

ไร้โรคา       ภยันตราย และไกลเศร้า 

อายุยืน       หมื่นปี ที่นานเนาว์ 

ทุกค่ำเช้า    เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
guest profile image guest

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา    ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน

ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบลทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ

ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน

ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

guest profile image guest
                    "ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" 
1 ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
2 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
3 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
4 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
5 ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
guest profile image guest
แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

guest profile image guest
สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

guest profile image guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile image guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile image guest

๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒. ทำอะไรเพื่อพ่อบ้าง

๓. ต้องสละความโลภส่วนตัวเพื่อพระองค์ท่านบ้าง

๔. ชาวประชาจะร่มเย็น ถ้าได้เห็นพระองค์แข็งแรง        

๕. หยุดทำร้ายประเทศไทยเพื่อพ่อ

๖. หยุดทำร้ายสถานบัน

๗. ทำความดีถวายในหลวงกันเถิด

๘. ต้องช่วยกันปกป้องสถาบัน

๙. พระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่เหนื่อยที่สุดในโลก

๑๐. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงวา ความขัดแย้ง

guest profile image guest

1 พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
2 พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
3 พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
4 พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
5 พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
6 พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
7 พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
8 พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

9 กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
10 พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
11 พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
12 พระผู้ห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
13 พระผู้มีแต่ให้

14 ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
15 ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
16 ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
17 ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

18 ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง
19 King of Kings, King of Kings
20 ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
21 พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
22 King of Kings.

23 ขอทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยไปตลอกกาล
24. ชาวประชาจะร่มเย็น ถ้าได้เห็นพระองค์แข็งแรง
25 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26 เราจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือหัว
27 ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวไทย
28 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
29 พระองค์ทรงมีพระบารมีแผ่ไพศาล

30 ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
31 ขอให้พ่อของปวงชนชาวไทยหายเหนื่อย...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
32 ขอให้พระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร คู่คนไทยไปนานๆ

33 ทรงพระเจริญ

34 ทรงพระเกษมสำราญ

35 ทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทย

36 ทรงพระอายุยืนนาน

37 พ่อหลวงของชาวไทย

38 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูนในหลวงของเรา

39 เรารักนายหลวง

40 มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

41ขอให้พระเทวาธิราช ทรงปกป้องให้ในหลวงของเรามีพระชนมายุยืนนาน
42 ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานเท่านาน
43 ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของในหลวง
44 ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วกาลนาน

45ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวง

46แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

47 พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

48 พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

49 ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

50อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

guest profile image guest
แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย  
guest profile image guest
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
guest profile image guest

-รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน

-พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา

-ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ

-พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ

-พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล

-บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง

-เทอดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก

guest profile image guest
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา
guest profile image guest
1.จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน
2.รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ก่อนจะสายเกินไป
4.อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5.ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด

guest profile image guest
เทิดพระเกียรติ
จุมพล พหลชาติ
พระปกราษฎร์ ป้องไทย ให้สุขศานติ์
ผู้ทรงเป็น “จอมทัพไทย” ในตำนาน
ทรงครองใจ ทหารหาญ คุ้มบ้านเมือง
เป็นเสมือน ธงชัย เร้าให้กล้า
จอมประชา มั่นคง ทรงบุญเขื่อง
ทัพบกครอง ฉลองพระองค์ ทรงรุ่งเรือง
ไทยทั้งเมือง นอบน้อม จอมทัพไทย
guest profile image guest
จะเป็นคนดีของชาติไทย ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
guest profile image guest
ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคง ความเป็นชาติไทยไว้ได้
thanomsak profile image thanomsak

พระทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์

ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

ขอทรงให้ สุขสำราญ ชั่วกาลเทอญ

thanomsak profile image thanomsak
โตด้วยข้าวด้วยปลามาเป็นคน
กำเนิดบนแผ่นดินถิ่นอาหาร
ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภาร
เอกกษัตริย์รัชกาล “ภูมิพล”

สถิตด้าว..ชะลอดวงจากห้วงฟ้า

จุติพาประจุฝันอันเข้มข้น
เสวยราชย์เพื่อชาติ..ประชาชน
ให้ปลอดพ้นทุกข์เทวษทุกเภทภัย
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 164 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 533 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 927 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 736 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 729 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 687 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,227 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,433 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,049 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,652 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,755 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา