พระบรมราโชวาท

kronkanok profile image kronkanok
     . . .บ้านเมืองของเราถูกกระทบกระแทกจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นเหตุทำให้คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน กลับกลายเป็นคนที่คิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิดและเบียดบังผู้อื่น ด้วยอาการและวิธีการต่างๆ อย่างคาดคิดไม่ถึง. . .
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๑
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 845 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 725 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 626 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 477 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 554 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 517 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 470 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 665 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 643 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,393 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 654 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 503 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 530 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา