พระราชดำรัส

kronkanok profile image kronkanok
 . . .ปัญหาสังคมนั้น ถ้าพิจารณาดูจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่า ปัญหา ทั้งปวงเกิดจากมนุษย์เอง มีมนุษย์เป็นตัวการก่อปัญหา. ถึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรง ก็ก่อให้ตัวเอง แล้วทำให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่น กลายเป็นปัญหาสังคม. ปัญหาสังคมจึงมีมาคู่กับมนุษย์. แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่างๆ ก็มิได้เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน. ดังนั้น บุคคลผู้สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ที่จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทางเสื่อมเสีย พร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา ที่จะไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ด้วยความประมาทพลั้งเผลอ. . .
พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม การสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 845 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 725 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 626 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 477 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 554 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 517 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 470 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 665 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 643 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,393 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 654 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 503 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 530 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา