พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

kronkanok profile image kronkanok
[Archived]
สุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตใจที่แจ่มใส
ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียน ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ
ให้แก่ชาติบ้านเมือง ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า “พลเมืองที่แข็งแรง
ย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคง” ก็คงจะไม่ผิด
พระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... (31)คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนา
หรือมีอาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด
ขอเพียงแต่ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน ก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้
พระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... (32)เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประเทศมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน
แม้พลเมืองของชาติจะทวีขึ้นมากเพียงใด เกษตรกรก็ผลิตอาหารได้เพียงพอเสมอ
ซ้ำยังสามารถส่งออกไปเลี้ยงพลโลกได้อีกเป็นจำนวนมาก
การที่ชาติของเราเลี้ยงตนเองได้นี้ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
เพราะไม่ว่าเกิดภาวะการณ์เช่นไร เราจะอยู่รอดได้เสมอ เนื่องจากคนไทยเป็นผู้ผลิต
ไม่ใช่จะเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น
พระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... (33)ที่พูดกันว่า ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้น
ความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเอง เพราะฉะนั้น
ถ้าเราให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิม มีแม่น้ำลำธาร มีน้ำจืด
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาประเทศชาติ
พวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่า เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกัน

พระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... (34)“หนังสือ” เป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด
วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน
และเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด
ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า
และมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (35)คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ประกอบด้วยประการแรก คือการรักษาความสัจ
ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง
ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีประการที่สาม คือการอดทน
อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดประการที่สี่ คือการรู้จักและวางความชั่ว
ความทุจริตคุณธรรม 4 ประการนี้
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (36)คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้
ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข
ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน
จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี
พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (37)
(ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธ.ค.2521)ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน
และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ
หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ
พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (38)
(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8
มิ.ย.2514)ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน
อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด
และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (39)
(ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ
ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด
บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย
และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้(ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (40)
ความคิดเห็น