เทิดทูนพระมหากษัตริย์

jennarong2539 profile image jennarong2539
ขอให้พ่อมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์หายจากอาการประชวร  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

นศท. เจนณรงค์  กระบวนศรี ชั้นปีที่2 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ความคิดเห็น
baemp1 profile baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
tonhomzuza profile tonhomzuza
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 
พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
tonhomzuza profile tonhomzuza

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 
มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอจงทรงพระเจริญ

tonhomzuza profile tonhomzuza

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย

ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

baemp1 profile baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
diedkm18 profile diedkm18

ควภ.บชร.๔
๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกาตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง

๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล

๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

๘. พ่อของแผ่นดินไทย

๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรง

๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน

๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป

๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย

๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย

๑๔. เรารักในหลวงของเรา

๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา

๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ

๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง

๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป

๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว

๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง

๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนาน     

๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน

๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปสาน

๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวน

๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง

๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน

๓๑. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป

๓๒. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

๓๓.พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย

๓๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

๓๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๓๗. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ

๓๘. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน

๓๙. ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย

๔๐. รู้รักสามัคคี

๔๑. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

๔๒. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยก้าวหม่อน ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป

๔๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๔๖. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๔๗. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

๔๘. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ

๔๙. ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา

๕๐. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๕๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงมีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

๕๒. ขอให้สิ่งสักสิทธิ์ช่วยให้ในหลวงหายประชวนโดยเร็วที่สุด

๕๓. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

๕๔. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย

๕๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ

๕๖. พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย

๕๗. การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน

๕๘. พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง

๕๙. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ

๖๐. พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ประชาราษฏรเป็นสุข

๖๑. โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเรา

๖๒. ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

๖๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

๖๔. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๖๕. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฏร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

๖๖. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๖๗. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

๖๘. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง

๖๙. ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

๗๐. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

๗๑. พ่อของแผ่นดินไทย

๗๒. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

๗๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป

๗๔. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเท่านั้น

๗๕. พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดินไทย

๗๖. รักในหลวงที่สุดพ่อของแผ่นดินไทย

๗๗. เรารักในหลวงของเรา

๗๘. เหนือเกล้าชาวประชา คือ พระราชาของพวกเรา

๗๙. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ

๘๐. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง

๘๑. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป

๘๒. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

๘๓. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

๘๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

๘๕. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว

๘๖. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป

๘๗. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป

๘๘. ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

๘๙. ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

๙๐. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๙๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

๙๒. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๙๓. ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง

๙๔. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช

๙๕. จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

๙๖. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

๙๗. ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ

๙๘. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ

๙๙. พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

๑๐๐. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

tonhomzuza profile tonhomzuza

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 
พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

kyoko profile kyoko

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ToNhoMZuZa profile ToNhoMZuZa

ขอให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งปวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นพระคู่บุญองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดไป

tonhomzuza profile tonhomzuza
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๘๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

Orawan978 profile Orawan978

ความคิดเห็นที่ ๑    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ ๒   ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน

ความเห็นที่ ๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ความเห็นที่  ๔

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 

ความเห็นที่ ๕  

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช

อภิวาทปิติอภิสมัย

วันมหามงคลของชาวไทย

ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

 

ความเห็นที่ ๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

ความเห็นที่ ๗

พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร  ทรงประเวชทุกแห่งที่

เพื่อประชาจะได้มี           ฐานะดีอยู่มั่นคง

 

ความคิดเห็นที่ ๘

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคภัย

 

ความคิดเห็นที่ ๙

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 

ความเห็นที่  ๑๐  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 

ความเห็นที่ ๑๑

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 

ความเห็นที่ ๑๒

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 

ความเห็นที่ ๑๓

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป 

 

ความเห็นที่ ๑๔

พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป 

ความเห็นที่ ๑๕

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

 

ความเห็นที่ ๑๖   กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน 
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ 

 

ความเห็นที่ ๑๗

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา
ตราบชั่วกาลนิรันดร์ 

 

ความเห็นที่ ๑๘

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 

ความเห็นที่ ๑๙

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 

วามเห็นที่ ๒๐

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 

ความเห็นที่ ๒๑

ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน 
- ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
- พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ 
- เพื่อพ่ออย่าทะเลาะกัน 

ความเห็นที่ ๒๒

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความเห็นที่ ๒๓

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 

 

ความเห็นที่ ๒๔

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 

 

ความเห็นที่ ๒๕

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา 

 

ความเห็นที่ ๒๖

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น 

 

ความเห็นที่ ๒๗

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน 

 

ความเห็นที่ ๒๘

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

 

ความเห็นที่ ๒๙

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

 

ความเห็นที่ ๓๐

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

ความเห็นที่ ๓๑

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 

ความเห็นที่ ๓๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 ความเห็นที่ ๓๓

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 ความเห็นที่ ๓๔

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 ความเห็นที่ ๓๕

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป 

 ความเห็นที่ ๓๖

พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป 

 ความเห็นที่ ๓๗

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

 ความเห็นที่ ๓๘

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน 
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ 

 ความเห็นที่ ๓๙

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา
ตราบชั่วกาลนิรันดร์ 

 ความเห็นที่ ๔๐

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 

ความเห็นที่ ๔๑

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 

 

ความเห็นที่ #180 เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว [171.4.250.103]

ความเห็นที่ ๔๒

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 

ความเห็นที่ ๔๓

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 

ความเห็นที่ ๔๔

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 

ความเห็นที่ ๔๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน 

 

ความเห็นที่ ๔๖

เราทุกคนต้องเป็นคนดี เพื่อในหลวงของเรา 

 

ความเห็นที่ ๔๗

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ขออันเชิญ เทพไท้ ในสวรรค์ 

มาอำนวย อวยพร โดยพร้อมกัน ทุกคืนวัน ปราศจาก โรคพิษภัย 

พระภูมี ศรีประเทศ ทุกคามเขต แห่งหน ตำบลไหน 

พระบารมี แผ่ซ่าน ทั่วแดนไกล น้ำพระทัย มหาราช เจ้าแผ่นดิน 

 

 

ความเห็นที่ ๔๘

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา 
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล 
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน 

 

 

ความเห็นที่  ๔๙

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 

ความเห็นที่ ๕๐

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 

ความเห็นที่ ๕๑

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 


tonhomzuza profile tonhomzuza

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

service_division2013 profile service_division2013
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 
จาก กบร.ศป.
kyoko profile kyoko
ขอน้อมนำพระราชดำรัสมายึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
sukhom profile sukhom
ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน ฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  (พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒)

kyoko profile kyoko
คนไทยทุกหมู่เหล่า รวมใจกันรักและสามัคคีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 179 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 541 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 936 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 751 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 740 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 695 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,443 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,058 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,659 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,765 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,341 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา