ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 17 ก.พ. 57

pran48 profile image pran48
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

ความคิดเห็น
pran48 profile image pran48
ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

pran48 profile image pran48
ร่วมกันต่อต้านกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

pran48 profile image pran48
ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

pran48 profile image pran48
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

pran48 profile image pran48
รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

pran48 profile image pran48
ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
pran48 profile image pran48
ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

pran48 profile image pran48
ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

pran48 profile image pran48
ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

pran48 profile image pran48
ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

pran48 profile image pran48
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

pran48 profile image pran48
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

pran48 profile image pran48
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
pran48 profile image pran48
 รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัติย์

pran48 profile image pran48
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

pran48 profile image pran48
ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

pran48 profile image pran48
ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

pran48 profile image pran48
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
pran48 profile image pran48
จะมิยอมให้ผู้ใด มาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

pran48 profile image pran48
ขอให้คนที่หมิ่นในหลวง จงพินาศ

pran48 profile image pran48
แผ่นดินไทยต้องไม่มีกลุ่มคนที่หมิ่นในหลวง

pran48 profile image pran48
ทำไมคนบางคนถึงไม่รักในหลวง ในหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อไทยทุกคนน่ะ

pran48 profile image pran48
เป็นคนไทยต้องรักในหลวง

pran48 profile image pran48
ล้างผลาญทรราช ที่หมิ่นพระมหากษัตริย์

pran48 profile image pran48
พ่อเหนื่อย พ่อทำงานหนัก เพื่อทุกคน ใยเล่าคนบางคนยังหมิ่นสถาบัน

pran48 profile image pran48
แม้มีการศึกษาสูงส่ง หากมีความคิดที่หมิ่นสถาบัน คนๆนั้นก็เปรียบเสมือนกบฏ

pran48 profile image pran48
ร่วมกันต่อต้าน กลุ่มคนหรือเว็บไซค์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
pran48 profile image pran48
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

pran48 profile image pran48
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

pran48 profile image pran48
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

pran48 profile image pran48
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

pran48 profile image pran48
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

pran48 profile image pran48
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

pran48 profile image pran48
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

pran48 profile image pran48
 พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
    อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
    ทุกวันนี้  คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

pran48 profile image pran48
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

pran48 profile image pran48
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

pran48 profile image pran48
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

pran48 profile image pran48
 จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

pran48 profile image pran48
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

pran48 profile image pran48
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปี
     ไม่มีคลาย

pran48 profile image pran48
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

pran48 profile image pran48
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

pran48 profile image pran48
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

kikkymousejung profile image kikkymousejung
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
kikkymousejung profile image kikkymousejung
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
kikkymousejung profile image kikkymousejung
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
kikkymousejung profile image kikkymousejung
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
kikkymousejung profile image kikkymousejung
 ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
kikkymousejung profile image kikkymousejung
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
kikkymousejung profile image kikkymousejung
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
kikkymousejung profile image kikkymousejung
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,804 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,542 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 9,042 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pran48 Icon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 50 อ่าน 8,730 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา