เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
[Archived]
ข้อความที่ 6 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน 
ความคิดเห็น