เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ by ChatchaiDOP

ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ by ChatchaiDOPความคิดเห็น
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๑. แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๒. พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๓. พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๔. ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๕.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๖. ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๗. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๘. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๙. ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๑๐. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๑๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
ChatchaiDOP profile image ChatchaiDOP
๑๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
jojoe2532 profile image jojoe2532
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
ammyrtsd1250 Icon กรม พัฒนา 1 อ่าน 162 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
jojoe2532 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 175 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 447 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 379 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 392 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 415 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 408 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 412 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 398 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 376 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 408 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา