[NEW-2562] แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี

parichole profile image parichole

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี 2562

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี อัพเดทใหม่ 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี อัพเดทใหม่ ม.ค. 2562 รวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบ ตรงตามประกาศรับสมัคร 

สารบัญเนื้อหาในเล่มหนังสือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี
– ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
– การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– หลักการบัญชีเบื้องต้น
– แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ฯลฯ 

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี

 

(เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) แบบไฟล์ PDF 395 และรูปเล่มหนังสือ 585 บริการจัดส่งฟรี

ความคิดเห็น