หนังสือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและ กระทรวงพลังงาน

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎหมาย ระเบียบ และแนวนโยบายที,เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการการติดตาม และประเมินผล แผนด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net

 


หนังสือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา