หนังสือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

WANNANITA profile image WANNANITA

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและ กระทรวงพลังงาน

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎหมาย ระเบียบ และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

- สารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการการติดตาม และประเมินผล แผนด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสถิติและสถิติประยุกต์

- การวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และฐานข้อมูล

- การวิเคราะห์และการทำนายข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)

- การพัฒนาระบบ MICRO SERVICE และการเชื่อมโยงข้อมูล

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

- การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารเทศและโทรคมนาคม

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2562 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)

โทร : 064 664 2161 (ทศพร)

LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p (@rpv4428p)

WEBSITE : www.แจกแนวข้อสอบ.net

 


หนังสือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา