แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563

sobthaigov profile image sobthaigov

Update New 28-04-2020

คลิ๊กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เเนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563 

สารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม2 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 2550

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่ม

11 พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

12 สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580

14 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน

15 ความรู้เรื่องการประสานงาน

MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

sobthaigov Icon แนวข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2563 อ่าน 39 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
sobthaigov Icon แนวข้อสอบ กทม 2563 อ่าน 86 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
sobthaigov Icon เเนวข้อสอบ กพ ภาค ก + กฎหมาย 2563 อ่าน 80 9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา