ขอเชิญร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
[Archived]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทย ยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนศท.สุเมธ ขันอาษา ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์นฝ.นศท.จทบ.ส.น. 
ความคิดเห็น