กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

nernsuanoiy profile image nernsuanoiy


กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
เป็นกิจกรรมสุงเสริมสุขอนามัย และสุขนิสัยที่ดีของนักเรียน โดยการให้นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน

ความคิดเห็น
guest profile image guest
คนไทย
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา