เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย 
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร 
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า 
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา 
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 
๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา 
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป 
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ 
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ 
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี 
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา 
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ 
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน 
๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม 
๒๒. ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท 
๒๓. ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง 
๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป 
๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร 
๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว 
๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา 
๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน 
๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน 
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป 
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า 
๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต 
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา 
๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด 
๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า 
๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย 

ความคิดเห็น
g3barmy46 profile image g3barmy46
๘. รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๙. ทุกคนร่วมใจสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๐.เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๑.สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๒.เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๓.ขอพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๔. สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๕.น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๖.พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาสมุทร 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๗.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๘.ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๑๙.พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๐. สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๑. เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองคื 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๒. ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๓. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๔. เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๕. รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๖. พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดวามจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบุรณ์ได้อย่างยั่งยืน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๒๙. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
๓๐. พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน 
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของ “ความพอดี และประหยัด
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย 
g3barmy46 profile image g3barmy46
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
g3barmy46 profile image g3barmy46
เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองคื 
guest profile image guest
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคม
guest profile image guest
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
guest profile image guest
 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
guest profile image guest
พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด                    เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา         พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี 
เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น         เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย        ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด                    เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา         พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี 
เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น         เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย        ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

guest profile image guest
สละ สุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดีองค์ภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดใต้ร่มใบบุญ เราชาวไทยจะจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ตลอดกาล
guest profile image guest
ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน
guest profile image guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile image guest
- ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน
guest profile image guest
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
guest profile image guest

- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

guest profile image guest
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
guest profile image guest
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดีดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
guest profile image guest
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
guest profile image guest
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
guest profile image guest
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
guest profile image guest
- ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน
guest profile image guest
- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
guest profile image guest

- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

guest profile image guest
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
guest profile image guest
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
guest profile image guest
ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน
guest profile image guest
เพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุข
guest profile image guest
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
guest profile image guest

- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

guest profile image guest
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
guest profile image guest
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
guest profile image guest
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
guest profile image guest
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
guest profile image guest
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
guest profile image guest
Long live the king ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
guest profile image guest
- ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
guest profile image guest
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
guest profile image guest
- ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
kitimam profile image kitimam

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน


kitimam profile image kitimam

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน


kitimam profile image kitimam

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน


kitimam profile image kitimam

สองมือพ่อสร้างสรรค์..ความกินดีอยู่ดีให้คนไทย


kitimam profile image kitimam

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ


kitimam profile image kitimam

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ


kitimam profile image kitimam

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย


kitimam profile image kitimam

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย


kitimam profile image kitimam

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย


kitimam profile image kitimam

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ


kitimam profile image kitimam

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ


kitimam profile image kitimam

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ


kitimam profile image kitimam

อ้อมกอดของพ่อหลวง..ได้เห็นภาพนี้แล้ว รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ


kitimam profile image kitimam

สมเด็จย่า กับ พระเทพ


kitimam profile image kitimam

ภาพหาดูยากในหลวง-ราชินีทรงรับขวัญเหลน 
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม(ซ้าย) ซึ่งเป็นธิดาคนเดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำหลานเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ


kitimam profile image kitimam

The Queen Of Thailand.
"พระราชินียามประทับพระแสงปืน 
รูปนี้แอบปลื้มพระองค์มาก ทรงพระสิริโฉมด้วยพระฉวีผุดผ่อง
พระเกศามุ่นมวยงดงาม พระพักตร์จิ้มลิ้มพริ้มเพรา...
แต่ท่าประทับพระแสงปืนนั้น...ทรงเข้มแข็งมาก
kitimam profile image kitimam

สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


kitimam profile image kitimam

9 ธ.ค.56 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


kitimam profile image kitimam

9 ธ.ค.56 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


kitimam profile image kitimam

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

"ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่อวยพรในวันนี้ รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีจิต ด้วยใจจริงเช่นกัน 

บ้านเมืองของเราเป็นสุขมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ ความร่วมมือของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะ และหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองและรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน kitimam profile image kitimam

นี่คือชื่อของพ่อ พ่อหลวงของคนไทย พ่อของแผ่นดิน kitimam profile image kitimam

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมีkitimam profile image kitimam

เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่าง ๆ จะทรงเตรียมพระองค์พร้อมเสมอ โปรดที่จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และทรงใช้แผนที่โดยตลอด ทรงเชี่ยวชาญในการใช้แผนที่อย่างยิ่ง นายทหารแผนที่ยอมรับว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้วิชาแผนที่ดีกว่าพวกเขา (นายทหารแผนที่) ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร จะทรงทราบว่า บางระวางในแผนที่ที่ทรงใช้ ผิดจากภูมิประเทศจริง จะทรงอธิบาย และมีพระราชดำรัสกับนายทหารแผนที่ที่ตามเสด็จให้รับไปแก้ไข

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรีkitimam profile image kitimam

จะมีพระราชาสักกี่พระองค์ในโลกนี้

ที่ทรงใกล้ชิดประชาชนได้มากเท่าพระองค์..kitimam profile image kitimam

จะมีพระราชาสักกี่พระองค์ในโลกนี้

ที่ทรงใกล้ชิดประชาชนได้มากเท่าพระองค์..kitimam profile image kitimam

๗ พ.ย.56 เวลา ๑๑.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทอด พระเนตรความก้าวหน้าของ "โครงการช่ั่งหัวมันตามพระราชดำริ" อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

สำหรับชื่อของ "โครงการช่ั่งหัวมันตามพระราชดำริ" มีที่มาจาก ครั้งหนึ่งราษฎรในพื้นที่ได้นำมันเทศมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แต่ช่วงเวลาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชภารกิจต้องเสด็จพระราชดำเนินสู่กรุงเทพมหานคร จึงมีพระราชกระแสให่้นำมันเทศไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานวังไกลกังวล จากนั้น เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังวังไกลกังวล ปรากฎว่า มันเทศได้งอกแตกใบ จึงมีพระราชดำริว่า หัวมันอยู่ที่ใด ก็สามารถงอกขึ้นมาได้ ดังนั้น ก็น่าจะปลูกพืชในบริเวณดังกล่าวได้เช่นกัน แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการ ฯ ขึ้น พร้อมพระราชทานมันเทศนั้นมาปลูกที่โครงการ ฯ ด้วย 

ภาพโดยฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง
Cr:Information Division of OHMkitimam profile image kitimam

พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารักกัน
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ..!!!kitimam profile image kitimam

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
kitimam profile image kitimam

ฟ้าหญิงทั้ง 3 พระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
ทรงน่ารักและอ่อนหวานมาก
kitimam profile image kitimam

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

  ทรงพระเจริญkitimam profile image kitimam

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

  ทรงพระเจริญkitimam profile image kitimam

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย 


kitimam profile image kitimam

ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อkitimam profile image kitimam

ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อkitimam profile image kitimam

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง


kitimam profile image kitimam

 เรารัก ในหลวงกันขนาดนี้ไม่ใช่เพราะ ต้องรักแต่เพราะพระราชจริยวัตรนั้นงดงามและ ศักดิ์สิทธิ์จนเราบูชาได้ด้วยความเต็มใจ ทรงพระเจริญ