[NEW] ฟรี ตัวอย่าง ข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี

sheetram
[NEW] ฟรี ตัวอย่าง ข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2556 ชุดที่ 2สมัครงาน ธกส,แนวข้อสอบ ธกส,สมัครงาน ธ.ก.ส. 56,ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,งานราชการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส ปี 2556
11. การที่มนุษย์เรารู้เรื่องของการสื่อสาร ทำให้เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างไร
(1) อย่างมีคุณภาพ                     (2) อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) อย่างมีคุณธรรม                    (4) อย่างมีจริยธรรม
 
ตอบ 2 คนเรามีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดทั้งชีวิตโดยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการที่เรารู้เรื่องของการสื่อสารว่ามันคืออะไร จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
12. ถ้าผู้รับสารในการสื่อสารไม่สามารถแปลสารได้ตรงกับความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ จะทำให้เกิดสิ่งใด
(1) Communication Missing                     (2) Communication Breaking
(3) Communication Breakdown              (4) Communication Falling
 
ตอบ 3 ถ้าหากผู้รับสารได้รับสารแล้วทำการแปลสารให้เข้าใจตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็ถือว่าการสื่อสารนั้น ประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าหากผู้รับสารไม่สามารถแปลสาร ได้ตรงตามความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็ถือว่าการสื่อสารนั้นเกิดความล้มเหลว (Communication Breakdown) หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร (Miscommunication)
 
13. การสื่อสาร หมายถึงอะไร
(1) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารภาษา                       (2) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความคิด
(3) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความพึงพอใจ          (4) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความต้องการ
 
ตอบ 2 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความคิด โดยมีความพยายาม ให้ผู้ส่งสาร (Sender) และผู้รับสาร (Receiver) ปรับความคิดเข้าหากัน เพื่อจะได้เข้าใจสารได้ตรงกัน
 
14. องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร มีอะไรบ้าง
(1) แหล่งข่าวสาร สาร                     (2) แหล่งข่าวสาร จุดหมายปลายทาง
(3) แหล่งข่าวสาร ผู้ส่งสาร               (4) แหล่งข่าวสาร สาร จุดหมายปลายทาง
 
ตอบ 4 องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารมี 3 ประการ คือ
1. แหล่งข่าวสาร (Source)
2. สาร (Message)
3. จุดหมายปลายทาง (Destination)
 
15. สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คืออะไร
(1) ภาษา                       (2) กิริยาท่าทาง
(3) ความรู้สึก                 (4) การเคลื่อนไหวร่างกาย
 
ตอบ 1 สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Human Communication) คือ ภาษา (Language) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารของมนุษย์
 
16. ภาษาท่าทาง มีความหมายตรงกับข้อใด
(1) Nonverbal                      (2) Verbal
(3) Information                    (4) Message
 
ตอบ 1 หลักการสื่อสารเป็นกระบวนการที่เหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียวหรือใช้ สัญลักษณ์หลายๆ รูปแบบ ทั้งการใช้ภาษาพูด (Verbal) และภาษาที่ไม่ออกเสียงหรือภาษาท่าทาง (Nonverbal) สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน
 
17. Mass หมายถึงอะไร
(1) ประชาชน                               (2) ข่าวสารจำนวนมาก
(3) กระบวนการสื่อสาร                  (4) ประชาชนจำนวนมาก
 
ตอบ 4 คำว่า "มวลชน" (Mass) หมายถึง ประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันใน ทางสังคมซึ่งถูกอิทธิพลครอบงำได้ง่าย - คนต่อคน - 
โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อและรูปแบบอื่นๆ ของเนื้อหาสารในการสื่อสาร
 
18. Communication หมายถึงอะไร
(1) การติดต่อสื่อสาร                   (2) การสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
(3) กระบวนการสื่อสาร                (4) ระบบการสื่อสาร
 
ตอบ 1 การสื่อสาร (Communication) โดยทั่วไปหมายถึง การติดต่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล หนึ่งหรือไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยในการสื่อสารจะไม่คำนึงถึงกระบวนการ แต่จะคำนึงถึงสาร (Message) ที่ถูกส่งมามากกว่า
 
19. ข้อใดคือการสื่อสารของมนุษย์
(1) การขมวดคิ้ว               (2) การวิ่ง
(3) การเดิน                      (4) การนอน
 
ตอบ 1 การสื่อสารของมนุษย์ ได้แก่ การเขียนจดหมายถึงกัน การพูดคุยกัน การสื่อสารกันด้วยกิริยา ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแม้กระทั่งการกระพริบตา การขมวดคิ้ว 
ก็ถือเป็นการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ้น
 
20. การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา คือการสื่อสารประเภทใด
(1) การสื่อสารส่วนบุคคล                (2) การสื่อสารระหว่างบุคคล
(3) การสื่อสารกลุ่มย่อย                  (4) การสื่อสารมวลชน
 
ตอบ 1 การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่ายกาย หรือในตัวของเราเอง เช่น การพูดเบา ๆ กับตัวเอง หรือการที่เราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพูดออกมาลอย ๆ ซึ่งการสื่อสารประเภทนี้จะมีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยความคิด (Thought) และมีสื่อกลางหรือช่องทางของการสื่อสาร เป็นระบบประสาทที่ผ่านความคิด และผ่านกระบวนการในสมองอีกทีหนึ่
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)‏ ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคา 249 บาท
 
 
ทัแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส 2556 แนวข้อสอบ ธกส 2556แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ สอบ ธกส 2556
 
ต้องการดูตัวอย่าง แนวข้อสอบ ธกส. ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,สอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,สอบ ธกส 2556,สอบ ธกส 56,แนวข้อสอบ ธกส,ธกส,สมัครงาน ธกส,แนวข้อสอบ ธกส,สมัครงาน ธ.ก.ส. 56,สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,สอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,งานราชการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรข่าวสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,แนวข้อสอบ ธกส 2556,ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส.,สอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส,ข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส,สอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-166-1-60-คู่มือสอบ-แนวข้อสอบ-ติว-ธกส-ธนาคารเพื่อการเกษตร.html
วันที่ประกาศ :09 สิงหาคม 2556
301284_NVT072.jpg
Banner Ads
ความคิดเห็น