แนวข้อสอบ

pnruit27 profile image pnruit27

วิชาความจริงของชีวิต
บอกการวัดผลและประเมินผลก่อนละก
ัน
1.คุณธรรมจริยธรรม 20 คะแนน
2.กิจกกรมในชั้นเรียน 40 คะแนน
3.โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20 คะแนน
4.สอบปลายภาค 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
ข้อสอบปลายภาคมีทั้งหมด 60 ข้อ(ปรนัย/ตัวเลือก 5 ตัวเลือก)
ระยะเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที เราสอบวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
แนวข้อสอบ
หน่วยการเรียนที่1
- องค์ประกอบชีวิตมนุษย์ในทรรศนะพระพุทธศาสนา
- ทฤษฎีกำเนินสรรพสิ่ง/ชีวิตในทรรศนะวิทยาศาสตร์
- คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตและอัตลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในทรรศนะวิทยาศาสตร์
- ที่มากำเนิดชีวิตมนุษย์และพัฒนาการทารกในครรภ์
ประเภทกำเนิดชีวิตในทรรศนะพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนที่ 2
- ชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ
- ความหมายไตรลักษณ์และลักษณะอนิจจัง/ทุกข์/อนันตา
- องค์ปรพกอบของกรรมและดัชนีความหนักเบาของกรรม
- ภาพยนต์เรื่อง.ความรักเจ้าชู้ประตูกรรม"เกี่ยวข้องกับบุคคลใด
หน่วยการเรียนที 3
- ศึกษาความหมายของศีล/สมาธิ/ปัญญ
- ศีลสำหรับฆราวาส/นักบวช
- ระดับสามธิ
- แหล่งการเกิดปัญญา
มงคล38: หลักปฎิบัติและหลักมงคลชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- หน้าที่ของอริยสัจ(ทุกข์/สมุทัย/นิโรธ/มรรค)
- กามตัณหา/ภวตัณหา/วิภสตัณหา
- ลำดับการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4
- หลักกการแก้ปัญหาตามอริยสัจ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
- ลำดับความต้องการของมาสโลว์
- วิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับความสุขในลักษณะอย่างไร
- ศึกษาความหมายและลักษณะของปัจเจกสุขนิยม/มหสุขนิยม
- หลักกฎหมายของรัฐเป็นเกณฑ์ในการแสวงหาความสุข
- เป้าหมายชีวิตในทรรศนะพระพุทธศาสนา
- กลุ่มเทวนิยม/อเทวนิยม มีลักษณะอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ที่6
- ศึกษาสาเหตุและวิธีป้องกันโลกร้อน/ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก
- ศึกษาเงื่อนไขการมีอิสะภาพภายใน
- ปัจจัยเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จิง
- ลักษณะที่แท้จริงของสันติภาพ
- การให้ความสำคัญระหว่างวิทย์กับศาสนา
- การมองชีวิตแบบบูรณาการ

ที่อาจาย์ให้มามีแค่นี้ให้อ่านในหนังสือส่วยนใหญ่จะมีหมดในหนังสือเลยคร่ะ
แล้วก้อมีในเว็บ www.edutoday.in.th ของมหาลัยจะมีสรุปอยู่อ่ะ

credit may
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
pnruit27 Icon แนวข้อสอบ [Pic] 2 อ่าน 2,163 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pnruit27 Icon แนวข้อสอบ อ่าน 4,763 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pnruit27 Icon ตารางสอบ อ่าน 469 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา