รับยานพาหนะที่ กคย.สพ.ทบ.

tank16
ม.พัน.16 จัดเจ้าหน้าที่ไปรับยุทโธปกรณ์ ที่ กคย.สพ.ทบ.กรุงเทพ 
61101_large_Raprot_1.gif
Adsense
ความคิดเห็น