โปรแกรมสำหรับงานปรับระดับพื้นที่ U-Leveling

uplight_999


                                 U-Leveling 1.1


             Copylink to clipboard


                                                     http://adf.ly/7cGnuรายละเอียด
- พื้นที่ในการปรับระดับ จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การคำนวณการปรับพื้นที่ใช้วิธีการปรับเป็นระนาบ (Plane Method) 
- ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดและรูปตัดตามยาวเฉลี่ย (Least Square and Average Profiles) ในการคำนวณหาค่าความลึกดินตัดและดินถม
- ใช้วิธี ค่าระดับ 4 จุด (Four Point Method) ในการคำนวณหาค่าปริมาตรดินตัดและดินถม
- ข้อมูลระดับที่นำเข้าได้มาจากวิธีกริด (Grid Method)
- แสดงข้อมูลนำเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Result) ได้ทั้งทางหน้าจอและทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
- หน่วยที่ใช้คือ เมตริก (Metric Unit)
- สามารถบันทึกไฟล์ได้
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้ 


                                          
Adsense
ความคิดเห็น