เว็บเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest

เว็บเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

http://www.bkk2.in.th/NewTopic.aspx?BoardID=7199

ขอให้พระองทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองทรงพระกระเสมสำราญ

น.ศ.ท.วันชนะ   ปัญญาวัน

ชั้นปีที่ 1  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ความคิดเห็น
guest profile image guest

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้guest profile image guest

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

guest profile image guest

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล


guest profile image guest

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี


guest profile image guest

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรมguest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 


guest profile image guest
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชนguest profile image guest
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง

guest profile image guest
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล


guest profile image guest
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล


guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ ภูมิพล” (“ภูมิ หมายถึงแผ่นดิน พล หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปguest profile image guest
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
guest profile image guest
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

guest profile image guest
ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ 
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชาguest profile image guest
ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน
guest profile image guest
พระมหากษัตริย์จึงเป็นหลักชัยของประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ 
ของประชาชนทั้งประเทศ


guest profile image guest
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี 
ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
guest profile image guest
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ 
guest profile image guest
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ 
guest profile image guest
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ 
guest profile image guest
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

guest profile image guest
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี 
ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชนเพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
guest profile image guest
ทรงแนะนำทุกๆ อย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน
guest profile image guest
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง นั้นสามารถนำมาใช้ได้จริง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเรารู้จักความพอเพียง เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรน เราก็จะมีความสุข เชื่อคำพ่อสอน
guest profile image guest
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
                                      ข้าราชการ กกพ.ยศ.ทบ.
guest profile image guest
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระองค์คือผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย
guest profile image guest

พ่อหลวง คือ พ่อเรา

 พ่อหลวง คือผู้ให้

 พ่อหลวง คือผู้พอเพียง

 พ่อหลวง คือพ่อที่รัก

 พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง

 พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่

 พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน

 พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

guest profile image guest

เพียงได้เกิดมาใต้ฝ่าพระบาท ก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
 

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้guest profile image guest

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล


guest profile image guest

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
guest profile image guest
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
guest profile image guest
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
guest profile image guest
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
guest profile image guest
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
guest profile image guest
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
guest profile image guest
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
guest profile image guest

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

guest profile image guest
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
guest profile image guest
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
guest profile image guest
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ
atisak profile image atisak
ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
atisak profile image atisak
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
atisak profile image atisak
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
services_division profile image services_division
พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง
มีความสุข 
จาก กบร.ศป.
services_division profile image services_division
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
จาก กบร.ศป.
services_division profile image services_division
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก กบร.ศป.
atisak profile image atisak
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาท ก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
atisak profile image atisak

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบารมีของพ่อหลวง

atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
atisak profile image atisak
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
atisak profile image atisak
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาท ก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
atisak profile image atisak
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบารมีของพ่อหลวง
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพรระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
atisak profile image atisak
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
atisak profile image atisak
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบารมีของพ่อหลวง
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของพ่อหลวง
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
atisak profile image atisak
จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
atisak profile image atisak
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของพ่อหลวง
atisak profile image atisak
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของป่วงประชาราษฎร์
jairakpakdee profile image jairakpakdee
ขอทรงพระเจริญมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
thanomsak profile image thanomsak
แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม 
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน 
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์ 
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน 
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน 
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์ 
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล 
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย 
atisak profile image atisak
อ้างอิงความเห็นที่ 381589 จากคุณ กรมพัฒนาที่๒(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 21/12/2555 8:16:00 IP:101.51.91.0

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชนขอให้พระองคฺทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
atisak profile image atisak
อ้างอิงความเห็นที่ 381589 จากคุณ กรมพัฒนาที่๒(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 21/12/2555 8:16:00 IP:101.51.91.0

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชนเราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
atisak profile image atisak
อ้างอิงความเห็นที่ 724931 จากคุณ atisak เมื่อ 26/8/2556 12:47:00 IP:125.26.216.193

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาทก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
atisak profile image atisak
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์
atisak profile image atisak
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
atisak profile image atisak
ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 อ่าน 283 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 613 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 524 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 510 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 484 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 918 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,199 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 1,754 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,261 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,493 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,054 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 44 อ่าน 7,011 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา