แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2

kroojee profile image kroojee

คำสั่ง  ให้นักเรียนคัดลอกแบบฝึกลงในสมุด แล้วเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วโพสต์เฉพาะลงในกระดานดำนอกห้องเรียน

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า........................................ยิ่งนัก

ก. พิศมัย ข. พิศสมัย ค. พิสมัย

34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง.......................................นางงามมากมาย

ก. มงกุฏ ข. มงกุฎ ค. มงกุฏิ

35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ ต้องอยู่ใน.......................................ผู้บังคับบัญชา

ก. ดุลยพินิจ ข. ดุลลพินิจ ค. ดุลพินิจ

36. ขอให้มีความ.........................................โดยทั่วหน้ากัน

ก. ผาสุก ข. ผาสุข ค. ผาศุข

37. เสื้อตัวนี้สวยมาก........................................สะดุดตา

ก. สีสัน ข. สีสรร ค. สีสรรค์

ความคิดเห็น
guest profile image guest
33.  เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า   พิสมัย  ยิ่งนัก
34.  มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ   ผู้บังคับบัญชา
36.  ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
37.   เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน   สะดุดตา 
guest profile image guest
นางงามมากมาย
guest profile image guest
33.  เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า   พิสมัย   ยิ่งนัก
34.  มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง    มงกุฏ   นางงามมากมาย
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36.  ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
37.  เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน   สะดุดตา
guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตา
guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตา
guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตา
guest profile image guest

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้นน่า  พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ   ผาสุก  โดยทัวหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตา
guest profile image guest

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้นน่า  พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ   ผาสุก  โดยทัวหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งนา พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฎ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน ดุลพินิจ ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก สีสัน สะดุดตา
guest profile image guest

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาง
35.เมื่องฉีจ  ชนมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ    ผูบังคับัญชา
36.ขอให้มีควาผาสุขโดยทัวหน้ากัน
37.เสือตัวนี้สวยมากสีสันสะดุดตา
guest profile image guest

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest

3.3   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า    พิสมัย      ยิ่งนัก
3.4   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง    มงกุฎ    นางงามมากมาย
3.5   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ    ผู้บังดคับบัญชา
3.6   ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
3.7   เสื้อตัวนี้สวยมาก    สีสัน    สะดุดตา

guest profile image guest

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา

guest profile image guest
33. เธเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน้า    พิสมัย  ยิง้นัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฎ   นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บลังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั้วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตา
guest profile image guest
1. วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=1
ป=345
ท=[ป-ต]+1/2=[345-1]+1=1,725
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
= [1+345]*1,725/2
=346*1,725/2
=298,425
guest profile image guest

33.   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยฃึ้งน่า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34.   มีผู้เข้าประดวดเพื่อฃิง    มงกุฎ  นางงามมากมาย
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ   ผู้บังดับชา
36.  ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั้วหน้ากัน
37.   เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน    สะดุดตา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroojee Icon แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2 20 อ่าน 2,877 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกภาษาไทยครั้งที่ 1 คำซ้ำ 9 อ่าน 9,153 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบทดสอบภาษาอังกฤษข้อ 1 10 อ่าน 1,345 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน 72 อ่าน 7,912 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกการบวกเรียงจำนวน 10 อ่าน 2,243 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon งานวิชาภาษาไทย ชิ้นที่ 1 34 อ่าน 4,162 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon คำถามข้อที่ 1 19 อ่าน 1,479 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon ทดสอบส่งไฟล์งาน 77 อ่าน 2,862 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา