ตีความพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน

guest

รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับ  มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
ข้อความ "ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ" (10 ธันวาคม 2550)
ขอเรียนถามว่า  
    1.ข้าราชที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องได้รับคำสั่งให้เดินทางหลังวันที่พระราชกฤษฏีกานี้ประกาศเท่านั้น (11 ธันวาคม 2550) ใช่หรือไม่
     2.ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางก่อนวันที่  11  ธันวาคม  2550  แต่จะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่     11  ธันวาคม  2550  ได้หรือไม่

Adsense
ความคิดเห็น
guest
1.ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2550
2. ไม่ได้
guest

ขอบคุณท่านมากค่ะ

guest

ขอสอบถามอาจารย์  ดังนี้ครับ 1.ข้าราชการอยู่กรุงเทพฯ  ไปราชการจะขอเบิกค่ารถแท็กซี่ได้หรือไม่  2. ถ้าเบิกได้จะเบิกทั้งไปและกลับได้หรือไม่(มีเอกสารในการเดินทาง)3ข้าราชการชำนาญการกับชำนาญงานมีสิทธิ์เบิกได้ใช่ไหม

guest
ไปราชการในพื้นที่ กทม.  ครับท่าน
guest
ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ข้าราชการระดับทั่วไป ประเภทชำนาญงาน ระดับวิชาการ ประเภท ชำนาญการ ขึ้นไป สามารถเบิกค่ารถรับจ้างได้
1. ถ้าเป็นข้าราชการระดับดังกล่าวข้างต้น สามารถเบิกได้ กรณีต่ำกว่า ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็น ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ทราบด้วย เช่นมีสัมภาระจำเป็นต้องใช้พาหนะรับจ้างเป็นต้น
2. กรณ๊ต่ำกว่า ถ้ามีความจำเป็นทั้งไปและกลับ ก็ได้ครับ
3. ตอบไปแล้ว ตามข้างต้น
guest
ขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์  แต่ยังสงสัยอีกนิดครับว่าจะเบิกค่าพาหนะ  (แท็กซี่ทั้งขาไปและขากลับได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์สมเจตน์...ขอบคุณครับ
guest
ตอบไปแล้วไงครับ เบิกได้ทั้งขาไปและขากลับ สำหรับ ชำนาญการและชำนาญงาน ต่ำกว่านั้นดูที่ความจำเป็นครับ
guest

ขอสอบถามครับ  กรณีพนักงานราชการอยู่ในพื้นที่ กทม. จะเบิกค่าแท็กซี่ได้หรือไม่  ทั้งค่าไปและขากลับ  เพราะกองคลังบอกให้เบิกได้เฉพาะรถเมล์หรือมอเตอร์ไซด์เท่านั้น  ขอบพระคุณครับ

guest
ก็บอกแล้วไงครับ ว่าต้องแสดงความจำเป็นว่าต้องนั่งรถรับจ้างเพราะเหตุใด เช่นมีสัมภาะระ ต้องขนเอกสารประกอบการบรรยายจำนวน 2 กล่อง ไม่สามารถขึ้นรถประจำทางได้ จำเป็นต้องใช้รถยนต์รับจ้าง อย่างนี้ก็เบิกได้ ขากลับไม่มีเอกสารแล้ว ก็นั่งรถประจำทาง สำหรับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ต้องมีการกำหนดราคาที่แน่นอน มีเส้นทางเดินทางที่แน่นอน ไม่ใช่จ้างให้ไปส่งแล้วตกลงราคากันเอง อย่างนี้ถือเป็นรถรับจ้าง ไม่สามารถเบิกได้เหมือนกันครับ
guest

สวัสดีครับท่านอาจารย์ขอรบกวนสอบถามกรณี การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 1. กรณีที่ตั้งผมเป็นผู้ตรวจสอบพัสดุ  ทั้งๆ การเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุต่างๆ ที่ผ่านมาผมส่วนมากเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดซื้ออยู่เป็นประจำ  2.ในกรณีที่ผมเป็นกรรมการตรวจรับของที่ซื้อและสิ้นปีก็ยังตั้งผมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุอีกท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร  3.ในกรณีที่ สตง. เข้ามาตรวจสอบผมจะมีความผิดหรือไม่ครับท่านอาจารย์

guest
1. ระเบียบไม่ได้ห้ามไม่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จึงสามารถแต่งตั้งได้ครับ
2. เหมาะสมหรือไม่ อยู่ที่คนแต่งตั้งครับ ถ้าคนแต่งตั้งเห็นว่าเหมาะสมก็แต่งตั้งครับ
3. คุณไม่ได้ทำผิด จะมีความผิดได้อย่างไร ถ้าคุณทำผิด เช่น ตรวจนับว่าครบ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตรวจนับ อย่างนี้ซิ โดนแน่
guest

สวัสดีครับท่านอาจารย์สมเจตน์ขอสอบถามดังนี้ครับ  ๑.อยากทราบว่าพนักงานราชการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ (ผมว่าไม่น่าจได้)  ๒.ลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่๓.ฝ่ายบริหารมีสิทธิ์กำหนดค่าเดินทางไปราชการหรือไม่๔.กรณ๊ทางกรมจัดงบประมาณไปให้และฝ่ายบริหารกันเงินไว้ ๕๐ % ของเงินที่จัดสรร ฝ่ายบริหารบอกว่าเพื่อเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อพัสดุทั้งๆที่กรมก็จัดสรรเงินในส่วนของพัสดุที่จะใช้ในสำนักงานให้อยู่แล้ว  ขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์สมเจนต์

guest

สวัสดีครับท่านอาจารย์สมเจตน์ขอสอบถามข้อสงสัยครับในหน่วยงานของผม  1.เวลาทำไปราชการให้ทำสองชุดคือตัวจริงและสำเนาถูกต้องใช่ไหมครับ  2.เวลาเบิกเงินที่ไปราชการต้องแนบที่การขอไปราชการครั้งนั้นๆด้วยแต่หน่วยงาน (กองคลังบอก)  ต้องแนบขออนุมัติที่ไปราชการตัวจริงเท่านั้นทั้งๆที่ผ่านมาให้ใช้ตัวที่ขออนุมัติแล้วถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง  จริงๆแล้วมีระเบียบด้วยหรือครับว่าการเบิกเงินต้องให้ใช้ตัวจริงที่ขออนุมัติเท่านั้น  ..ขอขอบพระคุณครัยท่านอาจารย์สมเจตน์

guest
1.พนักงานราชการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ครับ
2.  ลูกจ้างประจำก็เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ครับ
3.  หมายความว่าอย่างไรครับ กำหนดค่าเดินทางไปราชการ ผมไม่เข้าใจ เพราะการเดินทางไปราชการให้เบิกตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินสิทธิที่ได้รับตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครับ ขอให้สอบถามมาใหม่นะครับ
4.  การจัดสรรงบประมาณของกรมจะเป็นการถัวจ่าย ค่าใช้จ่าย ในงบบริหาร ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้่บริหารงบประมาณทัั้งหมดครับ
คำตอบชุด 2
1. ชุดเดียวครับ ผู้อนุมัติก็อนุมัติใบเดียว ไม่ต้องอนุมัติสำเนา
2. ไม่มีระเบียบกำหนดว่าต้องแนบฉบับจริง 

guest
กราบเรียนถามว่า ข้าราชการผู้หนึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ที่ตั้งสำนักงานอยู่ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองชุมพร แต่ไปเช่าบ้านที่ อ.ท่าแซะ กรณีเช่นนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ตามมาตรา ๔ วรรค ๔ (กระทรวงการคลังไม่ได้ประกาศเป็นท้องที่เดียวกัน) ขอบคุณครับ
guest
สงสัยจะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ การเช่าบ้าน มีสาระสำคัญคือ
1. เช่าบ้านใครก็ได้ ยกเว้นบ้านตนเองกับคู่สมรส
2. เช่าที่ไหนก็ได้  ขอให้เดินทางมาปฎิบัติงานได้โดยสะดวก
3. เช่าจริงอยู่จริงจ่ายจริง