รายงานผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/สอนซ่อมเสริม

nernsuanoiy

  

 

  

 

   วิจัยในชั้นเรียน

 

เรื่อง 

รายงานผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/สอนซ่อมเสริม

 

 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ผู้วิจัย

นายปัญญาวุธ  บุญสินชัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

รายงานผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/สอนซ่อมเสริม

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปัญหาและสาเหตุ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน อ่าน เขียนพยัญชนะและสระไม่ได้

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสาริมพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน ให้สามารถอ่านเขียน พยัญชนะและสระได้

วิธีการวิจัย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553จำนวน 4 คน

                2.  วิธีการดำเนินการหรือนวัตกรรมที่ใช้

                                2.1.  ชื่อนวัตกรรมแบบฝึกสอนซ่อมเสริม  จำนวน 1 ชุด/เรื่อง 

                                                2.1.1  แบบฝึกหัดอ่าน เขียนคำที่ใช้สระ อา และพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร

                                2.2.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ  จำนวน........5............แผน 

                                2.3.  เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล

                                                2.3.1.  เก็บคะแนน แบบฝึกทีละแบบฝึกเพื่อรวมสรุปสรุปผลและเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถ การอ่าน เขียน    

                3.  ช่วงเวลาในการดำเนินการ

                                ดำเนินการระหว่างวันที่  10 ถึง 14 มกราคม 2554  

                                จำนวน.............5...............ครั้ง  ครั้งละ..........1...........ชั่วโมง

                4.  วิธีดำเนินการ

1.             สร้างและจัดหาแบบฝึกสอนซ่อมเสริม  รวม  แบบฝึกดังนี้

2.             สร้างแบบแบบฝึกหัดอ่าน เขียนคำที่ใช้สระ อา และพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร

3.             ประเมินการการอ่าน เขียนคำที่ใช้สระ อา และพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร

4.             เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน เขียนพยัญชนะและสระควบคู่กับแบบฝึกสอนซ่อมเสริม

5.             ดำเนินการพัฒนาการอ่าน เขียน   โดยใช้แบบฝึกหัดอ่าน เขียนคำที่ใช้สระ อา และพยัญชนะ ต ถ ฟ ม รโดยใช้คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ( 1 สัปดาห์)

6.             ขณะฝึกการอ่านเขียน     บันทึกผลการอ่าน เขียน นักเรียนเป็นรายบุคคล

7.             สรุปผลการอ่านเขียน     ในแต่ละแบบฝึกเสริมทักษะ

8.             ประเมินการอ่านเขียน     หลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

9.             สรุปผลและเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถ การอ่าน เขียน    ก่อน หลัง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม

                5.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                1. เด็กชาย ธนกร  อ๊อดหมี  พัฒนาความสามารถได้ระดับดีมากระดับผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ  85

                2. เด็กหญิงเสาวภา  พรมพิลา พัฒนาความสามารถอยู่ในระดับดี ระดับผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 72

                3.เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตมงคล พัฒนาความสามารถได้ระดับพอใช้ ระดับผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 60

                4.เด็กชายพีรพัชร ศรีวิชัย  พัฒนาความสามารถได้ระดับพอใช้ ระดับผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 58             

ตารางเปรียบเทียบ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

การพัฒนา

1

เด็กชาย ธนกร  อ๊อดหมี 

100

50

85

35

2

เด็กหญิงเสาวภา  พรมพิลา

100

45

72

27

3

เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตมงคล

100

46

60

26

4

เด็กชายพีรพัชร ศรีวิชัย 

100

44

58

8

 

                6.  ผลการวิจัย

                6.1นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการอ่านเขียนพยัญชนะและสระสูงขึ้น โดยมีนักเรียนจำนวน 2 คน ได้พัฒนาความสามารถ เป็นระดับพอใช้ นักเรียนจำนวน 1 คน ได้พัฒนาความสามารถเป็นระดับดี    นักเรียนจำนวน  1 คน ได้พัฒนาความสามารถ เป็น ระดับดีมาก

             โดยภาพรวมมีความสามารถในอ่านเขียนพยัญชนะและ อยู่ในระดับพอใช้ มีพฤติกรรมการแสดงออกดีขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ใช้ภาษากลางในการสื่อสารมากขึ้นกว่าเดิม

สรุปและสะท้อนผล

     โดยภาพรวมมีความสามารถในอ่านเขียนพยัญชนะและ อยู่ในระดับพอใช้ มีพฤติกรรมการแสดงออกดีขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ใช้ภาษากลางในการสื่อสารมากขึ้นกว่าเดิม

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้วิจัย

                                                                                                                       (นายปัญญาวุธ บุญสินชัย)

                                                                                                                .............../...................../....................

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้อำนวยการ

                                                                                                                      (นายพิทักษ์  เวชศิลปคอง)

                                                                                                                .............../...................../....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25946_large_ดาวน์โหลดงานวิจัยไฟล์word.docx
Adsense
ความคิดเห็น