รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1

nernsuanoiy profile image nernsuanoiy


แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.              แนวคิดหลัก

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล ข้อปัญหาต่างๆ และอุปสรรคที่พบตั้งแต่เริ่มต้นออกเยี่ยมบ้านจนบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานในปีต่อๆไปดังนี้

 

2.              ผลการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

จาการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 10 จำนวน 14  คน บังเกิดผลดีต่อครู ผู้ปกครองและนักเรียนดังต่อไปนี้

ผลดีต่อครู

1.             ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.             ได้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนในความปกครอง

 

ผลดีต่อผู้ปกครอง

1.             ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน

2.             สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาของบุตรหลานกับครู

ผลดีต่อนักเรียน

1.             นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

     6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

                ปัญหา/อุปสรรค

                                จากการออกเยี่ยมบ้านพบปัญหาดังต่อไปนี้

1.             ไม่ค่อยพบผู้ปกครองในวันที่ออกไปเยี่ยมบ้านเนื่องด้วยผู้ปกครองไปทำงาน

2.              ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งไม่ไช่ผู้ปกครองโดยตรง

3.             นักเรียนไม่อยู่กับผู้ปกครองขณะที่ไปเยี่ยมบ้าน

4.             บ้านของนักเรียนอยู่กระจัดกระจายไม่อยู่แหล่งชุมชนเดียวกัน

                ข้อเสนอแนะ

1.             ครูควรมีการวางแผนนัดเวลากับนักเรียนผู้ปกครองก่อนออกไปเยี่ยมบ้าน

2.             ครูควรมีหนังสือนัดพบผู้ปกครองล่วงหน้า

3.             ครูควรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่เน้นเฉพาะห้องเรียนตนเอง

 

     7. สรุปผล

                การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการทราบพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ทราบปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะได้นำมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

 

จากการเยี่ยมบ้านนักเรียรสามารถสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ดังนี้

 

1.              จำนวนนักเรียน

§  จำนวนนักเรียนที่ต้องออกเยี่ยมอย่างเร่งด่วน                        2  คน

§  นักเรียนชาย                                                                                 1 คน

§   

§   

2.              ภูมิลำเนานักเรียน

§  อาศัยอยู่บ้านหนองปรือนา                                        2 คน

§  อาศัยอยู่บ้านคลองสำอางค์(หลังโรงเรียน)            3 คน

§  อาศัยอยู่บ้านเนินมะค่า                                               1 คน

§  อาศัยอยู่บ้านโนนอีสานสามัคคี                                3 คน

§  อาศัยอยู่บ้านเนินสวนอ้อย                                         5 คน

§   

3.              ลักษณะที่อยู่อาศัย

§  บ้านตนเอง                           13 คน

§  บ้านญาติ                               1 คน

 

4.              บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

§  อาศัยอยู่กับบิดามารดา        12 คน

§  อาศัยอยู่กับมารดา                1 คน

§  อาศัยอยู่กับญาติ                   1 คน

 

5.              สถานภาพของบิดามารดา

§  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน                          12  คน

§  บิดามารดา แยกกันอยู่                        2  คน

6.              รายได้ของบิดามารดาผู้ปกครอง

§  ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน                4  คน

§  5,001-10,000 บาทต่อเดือน              10  คน

7.              ลักษณะการดำเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้าน

§  งานอดิเรก

·       เล่นกีฬา                                                 3  คน

·       อ่านหนังสือ                                         6  คน

·       ดู ทีวี                                                       14  คน

§  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน                                                        3 คน

8.              สภาพแวดล้อมของครอบครัว

§  ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมดี                                                          10คน

§  ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี                                                     2คน

§  สภาพบ้านแข็งแรง                                                                             9 คน

§  สภาพบ้านทรุดโทรม                                                                          1 คน

§  สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย                          14คน

9.              บรรยากาศในครอบครัว

§  อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา                                                                    14คน

10.       จำนวนนักเรียนที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือ

§  ด้านทุนการศึกษา                1 คน

§  ด้านการเรียน                       5 คน

 

11.       นักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือมีความสามารถตามศักยภาพ

§  ด้านวิชาการ                          8 คน

§  ด้านกีฬา                                4 คน

§  ด้านดนตรี                             2 คน

 

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน

                                                                                                                       (นายปัญญาวุธ บุญสินชัย)

                                                                                                                .............../...................../....................

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้อำนวยการ

                                                                                                                      (นายพิทักษ์  เวชศิลปคอง)

                                                                                                                .............../...................../....................


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา