User profile image

ครูครับดอทคอม 9

ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการสอนต่างๆ ฟรี! (บอร์ด 2)

User profile image

ครูครับดอทคอม 8

รวมไฟล์รูปภาพสื่อการสอนดีมีประโยชน์แบบ jpg

User profile image

ครูครับดอทคอม 7

รวมคลิปวีดีโอสอนสร้างสื่ออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft Word

User profile image

ครูครับดอทคอม 6

รวมสื่อการเรียนรู้แนวใหม่

User profile image

ครูครับดอทคอม 5

บทความน่าสนใจเขียนจากประสบการณ์ของตนเอง

User profile image

ครูครับดอทคอม 4

ดาวน์โหลดอื่นๆ จิปาถะ หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิจัยในชั้นเรียน

User profile image

ครูครับดอทคอม 3

รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระต่างๆ

User profile image

ครูครับดอทคอม 2

ดาวน์โหลดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน cai ฟรี!

User profile image

ครูครับดอทคอม 1

ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการสอนต่างๆ ฟรี!