ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญจากคณะ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป ผู้ได้ดีมีโชคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือมาเยี่ยมเราก็ยินดีจัด พิธีสู่ขวัญให้ ประเพณีสู่ขวัญจึงเป็น ประเพณีทำกันอย่างกว้างขวาง คำว่า"ขวัญ"นั้นเชื่อว่าเป็นสิ่งไม่มีตัวตนคล้ายกับจิตหรือวิญญาณแฝง อยู่ในตัวคนและสัตว์ ตั้งแต่เกิดมาทุกคนมีขวัญกันทั้งนั้นและในบางแห่งเรามักแปลว่า "กำลังใจ" ก็มีคำว่า "ขวัญ" ยังมีความหมายอีกว่าเป็นที่รักที่บูชา เช่นเรียกเมียที่รักว่า "เมียขวัญ" หรือ "จอมขวัญ" เรียกลูกรักหรือลูกแก้วว่า "ลูกขวัญ" สิ่งของที่ผู้เคารพรักใคร่นับถือกันนำมาฝาก นำมาให้เพื่อเป็นการทะนุ ถนอมน้ำใจกันเราก็เรียกว่า "ของขวัญ" "ขวัญ" อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ขน หรือผม ที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย พิธีสู่ขวัญเป็นพิธีเก่า แก่ของชาวไทยเราแทบทุกภาค การทำพิธีก็ผิดเพี้ยนกันไปบ้างแต่ก็ยังยึดหลักใหญ่อยู่เหมือนกัน-- บางครั้งเมื่อได้รับโชคลาภสิ่งของอันเป็นมิ่งมงคล หรือก่อนลงมือทำงานอันสำคัญ เราอาจหาฤกษ์งามยามดี
ตั้งพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดา เพื่อขอความเมตตาในบางสิ่งบ่างอย่าง หรือแสดงความขอบคุณในกรณีที่ได้ลาภ ได้ยศประกอบด้วย
- บายศรีปากชาม ๙ ชั้น ๑ คู่
- บายศรีใหญ่ ๙ หรือ ๑๖ ชั้น

 ติดต่อช่างทำบายศรี

Bai Sri Su Kwan Tradition

Background (background/belief)

Su Kwan ceremony, sometimes known as "bai Sri ceremony" or "bai Sri sukwan ceremony", is one of the important traditions of Isan people. Su Kwan tradition is performed on almost every occasion. both in the cause of good and bad Isan people consider it a tradition to call Kwan. come live with me This ceremony was both an expression of appreciation. and as a consolation for the gift from the faculty relatives and guests Those who have good luck or the elders that we respect, come to visit us. We are happy to arrange. gift giving ceremony Therefore, the Su Kwan tradition The tradition is widely practiced. The word "Khwan" is believed to be an intangible entity similar to a spirit or spirit. in people and animals Since birth, everyone has kwan and in some places we often mean "encouragement". There is also the word "kwan". For example, calling a beloved wife "Mia Kwan" or "Chom Kwan", calling a child love or a crystal ball "Luk Kwan". Items that are respected by loved ones to be deposited. brought to honor Caring for each other, we call it a "gift". "Kwan" in another meaning means hair or hair that grows in a spiral. Su Kwan ceremony is an old ceremony. to our Thai people in almost every region The ceremonies are a bit distorted, but they still stick to the same principle -- sometimes when receiving a fortune, an auspicious item. or before embarking on an important task We may find auspicious time.

Set up a sacrificial ceremony to ask for mercy on something or express gratitude in the event of a fortune rank consists of

- Bai Sri Pak Cham, 9 floors, 1 pair

  •  
  • Bai Sri Yai 9 or 16 floors
  •  ติดต่อช่างทำบายศรี

白斯里苏关传统

背景(背景/信仰)

Su Kwan仪式,有时也被称为“bai Sri仪式”或“bai Sri sukwan仪式”,是伊桑人的重要传统之一。苏关传统几乎在每个场合都有表演。无论是好是坏 伊桑人认为称呼关是一种传统。跟我一起住 这个仪式既是一种感谢的表达。并作为对教职员工礼物的安慰 亲戚和客人 有好运的人或我们尊敬的长辈来拜访我们,我们很乐意安排。送礼仪式 因此,苏关传统 这一传统被广泛实行。“Khwan”一词被认为是一种类似于精神或精神的无形实体。在人和动物中 从出生开始,每个人都有kwan,有些地方我们常说“鼓励”,还有“kwan”这个词。例如,称心爱的妻子为“Mia Kwan”或“Chom Kwan”,称爱孩子或水晶球为“Luk Kwan”。被亲人尊重的物品被存放。获得荣誉 互相关心,我们称之为“礼物”。另一个意思“关”是指螺旋状生长的羽毛或头发。苏关礼是一个古老的仪式。给几乎每个地区的泰国人民 仪式有点扭曲,但他们仍然坚持同样的原则 - 有时在收到财富,吉祥物时。或在开始一项重要任务之前 我们可能会找到吉时。

设立祭祀仪式 对某事求饶 或在发财时表示感谢 排名包括

- Bai Sri Pak Cham,9 层,1 对

  •  ติดต่อช่างทำบายศรี
    Bai Sri Yai 9 或 16 层
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา