อาหารงานแต่ง จัดแบบนี้ ดี-เสีย อย่างไร? เมนูไหนควรเลี่ยง!

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

อาหารงานแต่ง จัดแบบนี้ ดี-เสีย อย่างไร? เมนูไหนควรเลี่ยง!

ประเภทอาหารงานแต่งที่ต้องรู้จัก
บุฟเฟต์
อาหารงานแต่งแบบบุฟเฟต์มักจัดวางเป็นแนวยาว เน้นเมนูที่หลากหลาย ช่วยตัดกังวลเรื่องแขกช่างเลือกได้ และแขกมีอิสระในการตักอาหารทานเองได้ตามใจชอบ แต่ต้องคำนึงถึงการต่อคิวเข้าแถวรอตักอาหารงานแต่ง ในขณะที่โต๊ะญาติผู้ใหญ่จะมีบริกรเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเรื่องคิวตักอาหาร ควรตระเตรียมจุดตักอาหารงานแต่งให้เพียงพอกับจำนวนแขก โดยจุดตักอาหาร 1 จุดควรรองรับแขกประมาณ 50 ท่าน

นอกจากนี้จะต้องมีพนักงานคอยแนะนำ อำนวยความสะดวกให้แขกตักอาหารได้อย่างสะดวก และคอยจัดการคิวตักอาหารให้แขกรอไม่นาน เป็นไปได้ควรเลี่ยงให้แขกตักอาหารพร้อมกันจะดีที่สุด โดยราคาของบุฟเฟต์จะแพงกว่าการเสิร์ฟแบบจานใครจานมันราว 10% – 30% เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณการกินของแขกได้ อย่างไรก็ตามจะประหยัดค่าบริกรและพนักงานได้มากกว่าอาหารงานแต่งแบบโต๊ะจีนถึง 20% เพราะแขกสามารถดูแลความต้องการของตัวเองได้

ข้อดีของบุฟเฟต์
- แขกได้เลือกอาหารที่ต้องการทานด้วยตนเอง และเลือกได้ว่าต้องการทานปริมาณมากน้อยแค่ไหน
- อาหารงานแต่งแบบบุฟเฟต์ หากมีหลากหลายเมนู และจัดวางตกแต่งให้ดี เน้นอาหารสีสันสดใส จะถ่ายรูปออกมาสวยเป็นพิเศษ

ข้อเสียของบุฟเฟต์
- ไม่จัดการจุดตักอาหารให้ดี แขกจะต้องต่อคิวรอนาน และวุ่นวายพอสมควร
- โดยส่วนใหญ่จะมีราคาแพงกว่าอาหารงานแต่งแบบอื่น ยิ่งงานแต่งที่มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายเมนู ยิ่งมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ

 ติดต่อจัดอาหาร

 

Wedding food, how is it good or bad? Which menu should be avoided!

Types of wedding decorations that you must know

buffet

Buffet wedding food is often arranged in a long line. Focus on a variety of menus Help to reduce the worry about the guests who can choose. And the guests are free to cook their own food as they like. But be mindful of queuing in line waiting for wedding food. While the elder relative's table is served by a waiter to the table. Which way to solve the problem of food queue Should prepare enough wedding food scooping point for the number of guests. One food scoop should accommodate about 50 guests.

In addition, there must be staff to guide. Facilitate guests to scoop food conveniently. and manage the queue to scoop food for the guests to wait for a long time It's best to avoid having the guests cook at the same time. The price of the buffet is about 10%-30% more expensive than serving a plate of oily dishes because the guests cannot control the amount of food they eat. However, it will save 20% more on waiter and staff costs than a traditional Chinese wedding dinner because guests can take care of their own needs.

The advantages of buffet

- Guests can choose the food they want to eat by themselves. and choose how much you want to eat

- Buffet wedding food If there is a variety of menus and arrange the decorations well focus on colorful food will take photos that come out particularly beautiful

Disadvantages of buffet

- Not managing the food scooping point well Guests will have to queue for a long time. and chaotic enough

  • Most of them are more expensive than other types of wedding food. The more the wedding party with a variety of ethnic foods and a variety of menus, the higher the price respectively.
  •  ติดต่อจัดอาหาร


婚宴菜,好与不好?应该避免哪个菜单!

你必须知道的婚礼装饰类型

自助餐

自助婚礼食物通常排长队。专注于各种菜单 帮助减少客人选择的后顾之忧。客人可以随意烹饪自己喜欢的食物。但要注意排队购买婚礼食品。而长辈的餐桌则由服务员端上餐桌。用什么方法解决排队的问题 应为宾客人数准备足够的婚宴食物舀点。一个食物勺可以容纳大约 50 位客人。

此外,必须有工作人员进行指导。方便客人方便地舀食物。并管理队列来舀食物让客人等待很长时间 最好避免让客人同时做饭。自助餐的价格比上一盘油菜贵10%-30%左右,因为客人无法控制自己吃的食物量。但是,与传统的中式婚宴相比,服务员和员工的成本会节省 20%,因为客人可以满足自己的需求。

自助餐的优势

- 客人可以自行选择想吃的食物。并选择你想吃多少

- 自助婚礼食品 如果有多种菜单 并且布置好装饰品 专注于丰富多彩的食物 会拍出来特别漂亮的照片

自助餐的缺点

- 没有很好地管理食物舀点 客人要排很长的队。而且够乱

  • 它们中的大多数比其他类型的婚礼食品更贵。越多的民族食品和各种菜单的婚宴,价格分别越高。\
  •  ติดต่อจัดอาหาร

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา