ภาษีป้าย ทำความเข้าใจเสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ภาษีป้าย ทำความเข้าใจเสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ

ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรทำความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บภาษีป้าย
การติดตั้งป้ายหน้าร้านนั้นเป็นเรื่องปกติที่ร้านค้ามักจะมีไว้เพื่อโฆษณาและแสดงชื่อร้าน แต่สำหรับนักธุรกิจมือใหม่หลายรายคงยังไม่ทราบว่า การติดป้ายดังกล่าวทำให้เราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย และบางรายอาจโดนตามปรับย้อนหลังทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลี่ยงภาษี และสำหรับภาษีป้ายก็เป็นอีกภาษีรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนมากมักไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร และในวันนี้ กระปุกดอทคอม ก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีชนิดนี้มาฝากนักธุรกิจมือใหม่กันค่ะ ว่า ภาษีป้ายคืออะไร และเราต้องเสียหรือไม่ ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น ๆเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ป้ายแบบไหน ต้องเสียภาษีป้าย
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าเราเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถวชื่อร้านว่า "A Coffee" ที่มีป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หน้าร้านหนึ่งอัน และเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้องเสียภาษีทั้งหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดที่กำหนด
ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ

2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์

5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

   ติอต่อช่างทำป้าย


Signboard Tax Understand the different types of signboard tax.

Signboard tax: things that signboard taxpayers should understand Paying for various types of signboard taxes, along with steps, methods of thinking and collecting signboard taxes.

Placing a storefront is a common practice that stores often have to advertise and display the store name. But for many new business people still do not know. Placing such a label requires us to pay taxes on this part as well. and some may be subject to retroactive fines even though they do not intend to evade tax And for the label tax, it is another form of tax that most people do not know much about, and today, the dot com jar has some interesting knowledge about this type of tax to leave a new businessman. what And do we have to lose it? Label means a sign showing the name, brand or mark used in trade. or operate other businesses to earn money or commercial advertising or other businesses to earn money whether displayed or advertised on any object with typefaces, images or marks written, carved, inscribed or otherwise rendered;

What kind of sign do you have to pay tax on?

Signage tax is a tax levied on the display of a name tag, brand or logo on any object with letters, images, whether on general signs. Billboards in buildings along expressways, canvas signs or lighted signs that are used to earn money or to advertise. All have to pay the signboard tax, so if we open a coffee shop in a shophouse named "A Coffee" with a wooden sign in front of the shop. And in the form of another large canvas, all 2 labels are taxed, with tax rates depending on the style and size specified.

what kind of label no sign tax

1. Signs displayed at the theater and around the theater to advertise theatre.

2. Label displayed on the product or on the packaging or packing of the product.

3. Signs displayed in the event area from time to time

4. Signs displayed on people or animals

5. Signs displayed inside a building used for trading or other business operations or inside a building which is a private place to earn income. and each sign has an area of ​​not more than 3 square meters prescribed in the ministerial regulations but does not include signs under the law on commercial registration

   ติอต่อช่างทำป้าย


招牌税 了解不同种类的招牌税。

招牌税:招牌纳税人应该明白的事 各类招牌税的缴纳,以及招牌税的征收步骤、思路和方法。

放置店面是一种常见的做法,商店通常必须做广告并显示商店名称。但是对于很多新业务的人还是不知道。贴上这样的标签要求我们也为此部分纳税。有些人即使不打算逃税,也可能会受到追溯罚款 而对于标签税,它是另一种大多数人不太了解的税种,而今天,dot com jar 对这种税种有了一些有趣的知识,以离开新商人。我们必须丢失它吗?标签是指显示贸易中使用的名称、品牌或标记的标志。或经营其他业务 赚钱 或商业广告 或其他生意赚钱 无论是在任何带有书写、雕刻、铭刻或以其他方式呈现的字体、图像或标记的物体上展示或广告;

什么样的标志需要纳税?

标签税是对在任何带有字母、图像的物体上展示名牌、品牌或标志而征收的一种税,无论是在一般标签上。高速公路沿线建筑物中的广告牌、帆布标志或用于赚钱或做广告的发光标志。都是要交招牌税的。所以,如果我们在一家名为“A Coffee”的店屋里开一家咖啡店,店前有一个木牌。并以另一张大画布的形式,对所有 2 个标签征税,税率取决于指定的样式和尺寸。

什么样的标签 没有标志税

1. 在剧院和剧院周围展示的标志,以宣传剧院。

2. 显示在产品上或产品包装或包装上的标签。

3、活动区不定期展示的标志

4. 显示在人或动物身上的标志

5. 用于交易或其他商业活动的建筑物内或私人赚取收入的建筑物内显示的标志。并且每个标志的面积不超过部规规定的3平方米 但不包括商业登记法规定的标志

   ติอต่อช่างทำป้าย


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา