ออกแบบป้ายอย่างไรให้โดนใจลูกค้า

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ออกแบบป้ายอย่างไรให้โดนใจลูกค้า
หลายๆท่านคงจะเคยประสบปัญหาว่า ทำอย่างไรป้ายโฆษณาของเราจึงจะน่าสนใจ และสามารถดึงดูดสายตาจากผู้คน วันนี้ผมมีเคล็ดที่ไม่ลับมาบอก เพื่อให้หลายๆ ท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการออกแบบงาน หากเราต้องการทำป้ายโฆษณาสักหนึ่งป้าย สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึง และตอบตัวเองให้ได้ มีดังนี้

-ผลิตภัณฑ์ของคุณ เหมาะสม หรือเน้นไปทางกลุ่มเป้าหมายใด อาทิ ผู้หญิง หรือผู้ชาย, วัยรุ่น หรือวัยทำงาน เป็นต้น
-สถานที่ที่จะทำการติดตั้งป้ายว่าอยู่จุดใด สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด
-เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้น ก็มาทำการวางคอนเซ็ปต์ว่าต้องการให้ชิ้นงานออกมาในรูปแบบใด ต้องการสื่อสารอะไร ออกไปให้กับผู้ที่ได้พบเห็น สื่อของเรา มีจุดเน้นนำเสนอมุมมองด้านใดของผลิตภัณฑ์

จากนั้นจึงเริ่มกำหนดโครงร่างของป้าย
-อันดับแรกเลือกโทนสีที่เหมาะสม โดยโทนสี แต่ละโทน จะมีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อจิตวิทยาของคนเราได้เช่นเดียวกัน อาทิ

สีโทนร้อน (warm tone) ส่งผลถึงความร้อนแรง ตื่นเต้น กระฉับกระเฉง เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีม่วง สีม่วงแดง จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอถึงความร้อนแรง และน่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ก็ควรใช้โทนสีเหลืองส้มเป็นองค์ประกอบหลัก เป็นต้น

สีโทนเย็น (cool tone) ส่งผลถึงความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย สุขุม เช่น สีเขียวเหลือง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีน้ำเงินม่วง จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเย็นสบาย สดชื่น เงียบสงบ อาทิ ผลิตภัณฑ์แป้งเย็น เป็นต้น

สีเหลือง และสีม่วง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกกลางๆ คืออยู่โทนร้อนก็ได้ โทนเย็นก็ได้

   ติอต่อช่างทำป้ายHow to design a sign to impress your customers
Many of you may have had the problem that How do we make our billboards attractive? and can attract people's eyes Today I have a secret secret to tell you. so that many You can use it as a guideline for design work. If we want to make a billboard What you will need to keep in mind and answer yourself as follows:
-Your products are suitable or focus on any target group such as women or men, teenagers or working people, etc.
- The place where the sign will be installed How much can meet the needs of the target customers?
- when the initial information then came to put the concept of how you want the work to come out in any form what do you want to communicate Go out to those who see it. Our media focuses on what aspect of the product?
Then start defining the layout of the label.
-First, choose the right color scheme. Each tone has its own characteristics that affect our psychology as well, such as
Warm tones affect the heat, excitement, and enthusiasm, such as red, orange, yellow, purple, magenta. Therefore, it is suitable for products with a purpose that wants to present hot and attractive, such as sunscreen products. should use yellow-orange tones as the main component, etc.
Cool tones give a feeling of freshness, coolness and discretion, such as green, yellow, yellow, blue, blue and purple. Therefore, it is suitable for products that convey coolness, freshness, and tranquility, such as cold powder products.
Yellow and purple are neutral colors. It can be in warm tones or cool tones.

   ติอต่อช่างทำป้าย如何设计一个标志来打动你的客户
你们中的许多人可能遇到过这样的问题 我们如何使我们的广告牌具有吸引力?并且能吸引人的眼球 今天我有一个秘密要告诉你。所以很多 您可以将其用作设计工作的指南。如果我们想做一个广告牌 你需要记住什么 并回答自己如下:
- 您的产品适合或专注于任何目标群体,例如女性或男性、青少年或工作年龄等。
- 安装标志的地方 多少能满足目标客户的需求?
- 当初始信息 然后开始提出你希望作品如何以任何形式出现的概念 你想交流什么 走出去给看到的人,我们的媒体关注产品的哪些方面?
然后开始定义标签的布局。
-首先,选择正确的配色方案,每种色调都有自己的特点,也会影响我们的心理。
暖色调影响热度、兴奋和热情,如红色、橙色、黄色、紫色、洋红色,因此适用于具有想要呈现热度和吸引力目的的产品,例如防晒产品。应以黄橙色调为主要成分等。
冷色调给人一种清新、凉爽和谨慎的感觉,如绿色、黄色、黄色、蓝色、蓝色和紫色。因此,它适用于传达清凉、清新、宁静的产品,如冷粉产品。
黄色和紫色是中性色。它可以是暖色调或冷色调。

   ติอต่อช่างทำป้าย


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา