ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อความของป้าย จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่
- ดาวน์โหลดแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
2. การชำระเงินค่าภาษี
2.1 ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายต้องชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.2 กรณีที่เจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วนและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะแจ้งการประเมินและชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้
3. อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตรเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียค่าภาษีป้ายละ 200 บาท
ป้ายประเภทที่ 4 หมายถึง ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
ป้ายทุกประเภทเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
4. การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ

 ติอต่อช่างทำป้ายSignage tax payment process
1. Filing a tax return
Filing a tax return The owner of the sign or the owner of the sign must submit a Por Por 1 form within March 31 of every year in case of installing a new sign or changing the message of the sign. Must submit a Por. Por. 1 form within 15 days from the date of new installation. or that changes the text of the new label
- Download signboard tax form (Phor. Por. 1)
2. Tax payment
2.1 The owner of the signboard or the owner of the signboard must pay tax within 15 days from the date of receiving the assessment notification.
2.2 In the event that the owner of the signboard submits a form (Phor. Por. 1), the list is correct and complete and the competent official has inspected it. Will be able to report the assessment and pay tax on the date of filing the form.
3. Signage tax rate
Type 1 signage means a sign with all Thai characters, a rate of 3 baht per 500 square centimetres.
Type 2 signage means a sign that has Thai characters mixed with foreign characters. or mixed with other pictures and marks, the rate is 20 baht per 500 square centimeter.
Category 3 signage means (a) a sign that does not contain Thai characters. Whether or not there are any images or marks, or (b) a signboard with part or all of the Thai characters under or lower than a foreign alphabet, a rate of 40 baht per 500 square centimetres shall be charged when calculating the area of the signboard, if the rate is low. More than 200 baht per sign, pay 200 baht per sign tax.
Category 4 signboard means a sign that has changed the signboard area, text, image or part of a sign in a sign that has been taxed. which causes the need to pay more signboard tax The rate under (1), (2) or (3), as the case may be, shall be paid only for the amount of additional tax.
All types of labels once the area of the label is calculated. If the tax rate is lower than 200 baht per sign, then 200 baht per sign is taxed.
4. Failure to file and pay tax within the deadline
- Any signboard owner who does not submit the form within the specified period will have to pay an additional fee of 10% of the tax.
- Any signboard owner who fails to pay the tax within the specified period will have to pay an additional 2% of the tax
- Taxpayers must present evidence of signboard tax payment at a disclosing place in the commercial establishment. or operate a business

 ติอต่อช่างทำป้าย标牌纳税流程
1. 提交纳税申报表
提交纳税申报表 如果安装新的标志或更改标志的信息,标志的所有者或标志的所有者必须在每年的 3 月 31 日之前提交 Por Por 1 表格。必须在新安装之日起 15 天内提交 Por. Por. 1 表格。或者改变新标签的文本
- 下载招牌税表 (Phor. Po. 1)
2. 纳税
2.1 招牌所有者或招牌所有者必须在收到评估通知之日起15日内纳税。
2.2 如果招牌的所有者提交了一份表格(Phor. Por. 1),清单是正确和完整的,并且主管官员已经对其进行了检查。将能够在提交表格之日报告评估和纳税。
3. 标牌税率
1 类标牌是指带有所有泰语字符的标牌,每 500 平方厘米收费 3 泰铢。
类型 2 标牌是指泰语字符与外国字符混合的标志。或与其他图片和标记混合,费用为每 500 平方厘米 20 泰铢。
第 3 类标志是指 (a) 不包含泰语字符的标志。无论是否有任何图像或标记,或 (b) 部分或全部泰文文字低于或低于外文文字的招牌,在计算面积时均应收取每 500 平方厘米 40 泰铢的费用。招牌,如果费率低。超过200泰铢一个招牌,每个招牌交200泰铢税。
第四类招牌是指在已征税的标志中改变了标志区域、文字、图像或部分标志的标志。这导致需要支付更多的招牌税 (1)、(2)或(3)项下的税率,视情况而定,仅应支付附加税款。
一旦计算了标签的面积,所有类型的标签。如果税率低于每个标志 200 泰铢,则每个标志征税 200 泰铢。
4、逾期未报税
- 任何未在指定期限内提交表格的招牌所有者将需额外支付 10% 的税款。
- 任何未在指定期限内缴税的招牌业主 需额外缴纳 2% 的税款
- 纳税义务人必须在商业机构的披露地点出示招牌纳税证明。或经营企业

 ติอต่อช่างทำป้าย


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา