คอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ตอนรับซัมเมอร์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

แม้ว่าคอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ตอนรับซัมเมอร์ที่มีสีสันสดใสของ UNIQLO จะเข้ามาเยือนประเทศไทยแล้ว และแม้ว่าสุดท้ายตัวผมเองคว้าทรัพย์สินตัวใหม่เป็นเพียงแค่กางเกงผ้าชิโน 5 ส่วนสีกรมเรียบๆ คล้ายของเดิมที่เคยใส่ แต่นั่นก็เพราะคิดว่าคงเหมาะกับความเรียบของตัวเองดี ซึ่งพอเมื่อได้ลองสวมกางเกงเรียบๆ ตัวนั้นคู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปกจีน และหมุนตัวรอบนึงเป็นพิธี ก็เป็นอันว่าพอใจมากๆ เพราะผ้าใส่สบาย ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป ซึ่งกระบวนการของความพอใจอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้กับงานสถาปัตยกรรมได้เช่นกัน (โยงมาได้เฉยเลย)

เหล่าสถาปัตยกรรมเองนั้นก็มีช่วงเวลาที่ได้หาแบบเสื้อผ้าและทดลองสวมใส่เหมือนกัน แต่ว่าในวงการของสถาปนิกเอง การออกแบบเสื้อผ้าให้กับอาคารเราจะเรียกว่าการออกแบบ ‘Skin’ หรือการออกแบบผิวห่อหุ้มร่างกายทางสถาปัตยกรรมเอาไว้ อันได้แก่ห้องต่างๆ ภายใน เพราะเมื่ออยู่ที่อากาศร้อน เสื้อผ้าของสถาปัตยกรรมก็ควรมีช่องระบายลม และใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ รวมไปถึงการจัดวางลวดลายแพตเทิร์นให้ลงตัว ซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่าภาพรวมของเสื้อผ้าของสถาปัตยกรรมว่า ฟาซาด (Façade) ก็ได้เช่นกัน

ในขณะเดียวกันเองที่ประเทศไทย หากเราขับรถไปตามหัวเมืองต่างๆ แล้วถูกไฟจราจรสีแดงสะกิดให้เหยียบเบรกตามสี่แยก เราก็มักจะพบสีสันเสื้อผ้าของอาคารสถาปัตยกรรมที่จัดจ้านกว่าเสื้อผ้าทุกคอลเลกชันทุกแบรนด์ใดๆ ปรากฏรายล้อมอยู่ริมถนน ซึ่งเสื้อผ้าของสถาปัตยกรรมเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบป้ายโฆษณากราฟิกตัวหนังสือสีสันสดใสที่ห่อหุ้มหน้าอาคารเดิมเอาไว้อีกที อันเป็นเอกลักษณ์ไทยๆ ที่ติดมากับสถาปัตยกรรมตึกแถวหรือร้านค้าในไทยโดยที่เราอาจไม่เอะใจ และสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่อาจารย์สอนสถาปัตย์ก็ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นัก

 ติอต่อช่างทำป้าย


Although UNIQLO's new and colorful summer clothing collection has arrived in Thailand, And although in the end, I myself grabbed the new asset, it's just plain navy chino pants, 5 parts. Similar to the original one that was worn But that's because I think it would suit your own smoothness well. which is enough when trying to wear simple pants That one was paired with a white shirt with a Chinese collar. and turn around as a ceremony It is therefore very satisfied. because the fabric is comfortable not too tight or too loose This process of satisfaction is something that can happen to architecture as well. (You can just link it)

Architects also have a time to look for designs and try them out. But in the field of architects themselves Clothing designs for buildings are called 'skin' designs, or architectural enveloping designs. including the various rooms inside, because when the weather is hot Architectural clothing should also have vents. and use materials that can absorb heat including the arrangement of pattern patterns to fit Which some of you might call the overview of the architecture's clothing as a façade as well.

At the same time in Thailand If we drive through various cities and was nudged by a red traffic light to step on the brakes at the intersection We tend to find the colors of architectural buildings that are more vibrant than any collection of any brand. appeared surrounded by the road The clothing of these architectures often comes in the form of colorful typographic billboards that envelop the original facade. which is unique to Thailand attached to the architecture of shophouses or shops in Thailand that we may not be indifferent And this is something that architecture teachers rarely talk about.

 

 ติอต่อช่างทำป้าย


虽然优衣库全新多彩的夏装系列已经抵达泰国,虽然最后,我自己抓住了新资产,它只是普通的海军蓝斜纹棉布裤,5 部分。和原来穿的一样 但那是因为我认为它很适合你自己的平滑度。尝试穿简单的裤子时就足够了 那个搭配了一件中国领的白衬衫。并作为仪式转身 因此非常满意。因为面料舒服 不要太紧或太松 这种满足的过程也可能发生在建筑中。(你可以链接它)

建筑师也有时间寻找设计并尝试它们。但在建筑师本身领域 建筑物的服装设计被称为“皮肤”设计,或建筑包围设计。包括里面的各个房间,因为天气热的时候 建筑服装也应该有通风口。并使用可以吸收热量的材料 包括图案图案的排列以适合 你们中的一些人可能将建筑外观的概述也称为外观。

同时在泰国 如果我们开车经过各个城市 并在路口被红灯催促踩刹车 我们倾向于找到比任何品牌的任何系列都更有活力的建筑色彩。出现在道路周围 这些建筑的服装通常以彩色印刷广告牌的形式出现,这些广告牌包围着原来的立面。这是泰国独有的 依附于泰国店屋或商店的建筑,我们可能不会无动于衷 这是建筑老师很少谈论的事情。

 ติอต่อช่างทำป้าย


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา