ปลวก คืออะไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ปลวก คืออะไร
ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ปลวกมีนิสัยชอบที่มืดและอับชื้น ภายใน 1 รัง ปลวกจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานกันอย่างชัดเจน จึงแบ่งปลวกออกได้เป็น 3 ประเภท (วรรณะ) โดยปลวกทุกวรรณะไม่ได้มีความสามารถในการกัดกินเนื้อไม้ จะมีเพียงวรรณะกรรมกรหรือปลวกงานที่ทำหน้าที่หาอาหารเพียงวรรณะเดียวเท่านั้นที่สามารถกัดกินเนื้อไม้และก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ไม้ได้
วงจรชีวิตของปลวก
ปลวกมีการเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ หรือ incomplete metamorphosis คือ ประกอบด้วยระยะไข่ (egg) ระยะตัวอ่อน (larva) และระยะตัวเต็มวัย (adult) โดยเริ่มจากช่วงหลังฝนตก แมลงเม่าเพศผู้และเพศเมียจำนวนมากบินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำ เพื่อมาเล่นไฟ จับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นจึงสลัดปีกทิ้ง แล้วเจาะลงไปสร้างรังในดิน ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้น หลังจากปรับสภาพดินเป็นที่อยู่แล้วประมาณ 2 – 3 วัน ปลวกราชินีจึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง สำหรับปลวกราชินีเมื่อวางไข่ครั้งแรกแล้วส่วนท้องจะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อผลิตไข่ให้ได้มากขึ้นและใช้เป็นอวัยวะเก็บไข่ ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน และเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย
อะไรคืออาหารของปลวก?
อาหารของปลวกคือเซลลูโลส (cellulose) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้ ปลวกส่วนใหญ่ทำความเสียหายแก่ไม้หรือโครงสร้างไม้ภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักในการดำรงชีวิต ได้แก่ ไม้แปรรูป วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ขอบบัวของพื้นอาคาร ฝ้าเพดาน พื้นไม้ปาร์เก้ วอลเปเปอร์ พลาสติก วัสดุที่ทำจากกระดาษและใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า

 ติดต่อสอบถาม


What are termites?

Termites are insects that live a social life in large groups within their nests. Termites have a habit of dark and damp. Within 1 nest, termites have a clear separation of duties at work. Therefore, termites can be divided into 3 types (castes) by termites of all castes do not have the ability to eat wood. Only the worker caste or the foraging termite caste can devour the wood and cause damage to the wood.

termite life cycle

Termites develop incomplete metamorphosis, comprising the egg stage, the larva stage, and the adult stage, beginning after the rain. Many male and female moths fly out of the nest during dusk. to play with fire mating Then shake off the wings. Then drill down to build a nest in the soil. in an area with a food source and moisture After about 2-3 days of soil conditioning, the queen termites begin to lay individual eggs. and will continue to increase in number until it may reach thousands of bubbles per day For queen termites, when laying eggs for the first time, the abdomen is enlarged. to produce more eggs and use it as an egg storage organ The eggs hatch into larvae. and grow by molting until an adult

What is the food of termites?

The food of termites is cellulose, which is an important component of wood. Most termites damage wood or wooden structures inside buildings. including various appliances made of wood and other products with cellulose as the main component of living, such as sawn timber, door frames, window frames, cornices of building floors, ceilings, parquet floors, wallpapers, plastics, paper and fabric materials. As a result of the destruction and ingestion of termites, the beautiful structure of wood, floors, carpets, pictures, books, clothing, furniture and precious paper is lost.

 ติดต่อสอบถาม


什么是白蚁?

白蚁是一种昆虫,它们在巢穴中成群结队地过着社交生活。白蚁有阴暗潮湿的习性,在1个巢穴内,白蚁的工作职责分工明确。因此,白蚁可以通过所有种姓的白蚁不具有吃木头的能力而分为3种类型(种姓)。只有工人种姓或觅食白蚁种姓可以吞噬木材并造成木材损坏。

白蚁生命周期

白蚁在雨后开始发育不完全变态,包括卵期、幼虫期和成虫期。许多雄性和雌性飞蛾在黄昏时飞出巢穴。玩火 交配 然后甩掉翅膀。然后向下钻,在土壤中筑巢。在有食物来源和水分的区域 经过大约 2-3 天的土壤调理后,蚁后开始产卵。并将继续增加数量 直到它可能达到每天数千个气泡 对于蚁后,第一次产卵时,腹部会变大。生产更多的鸡蛋并将其用作鸡蛋储存器官 卵孵化成幼虫。并通过蜕皮生长直到成年

什么是白蚁食物?

白蚁的食物是纤维素,它是木材的重要成分。大多数白蚁会破坏建筑物内的木头或木结构。包括各种电器 木质的 和其他产品 以纤维素为主要生活成分的木材,如锯材、门框、窗框、建筑地板的飞檐、天花板、镶木地板、壁纸、塑料、纸张和织物材料。由于白蚁的破坏和吞食,木材、地板、地毯、图片、书籍、衣服、家具和珍贵纸张的美丽结构都丢失了。

 ติดต่อสอบถาม


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา