4 แบบรั้วบ้านสุดทันสมัย มองมุมไหนก็สวยงามและปลอดภัย

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

4 แบบรั้วบ้านสุดทันสมัย มองมุมไหนก็สวยงามและปลอดภัย
1.รั้วไม้สีขาว
รั้วบ้านหลังนี้เลือกใช้ไม้สีขาวมาเป็นส่วนประกอบหลักในการปลูกสร้างและออกแบบ โดยตัวรั้วนั้นมีความสูงที่พอเหมาะจัดวางเรียงหน้าไม้ในแนวตั้ง ดูมิดชิดและปลอดภัย อีกอย่างความโดดเด่นของไม้ไม่ได้มีแต่ความแข็งแรง แต่ยังยืดหยุ่นในด้านการตกแต่งโดยเฉพาะการนำเอาสีขาวมาทาทับ ทั้งนี้เมื่อรั้วบ้านดูสวยงามทำให้บริบทโดยรอบหรือพื้นที่ริมรั้วสามารถนำเอาศาลาขนาดกะทัดรัดที่จัดทำเป็นครัวเคลื่อนที่มาจัดวางเพื่อจัดทำเป็นมุมพักผ่อนส่วนนอกคู่กับสระน้ำ มุมนั่งเล่นและสวนไม้ได้อย่างลงตัว ดูกลมกลืนและสวยงามมีความเป็นธรรมชาติ ทันสมัยและรู้สึกสดใหม่ สะอาดตา

2.รั้วไม้
รั้วบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมทันมัยหลังนี้ปลูกสร้างด้วยการเลือกใช้ ไม้ มาเป็นวัสดุหลัก โดยออกแบบและดีไซน์อย่างเรียบง่ายด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นกัน ซึ่งเนื้อไม้จัดวางในแนวนอนถอดยาวตามกำแพงบ้าน ความโดดเด่นของเนื้อไม้นอกจากความสวยงามที่กล่าวมาข้างตันยังลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างบ้านที่ใช้คอนกรีตเป็นแกนหลักได้อย่างนุ่มลึก ที่สำคัญไม้หาได้ง่ายตามท้องตลาด สามารถให้อารมณ์และความรู้สึกที่อบอุ่นและดูเป็นธรรมชาติได้อย่างร่วมสมัย

3.รั้วธรรมชาติ
อีกหนึ่งตัวอย่างรั้วที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามด้วยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้มาออกแบบ โดยไม้ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ คือ ไม้ซุง จัดวางเรียงยาวเป็นแนวตั้งถอดยาวบริเวณโดยรอบ ซึ่งความโดดเด่นของไม้ดังกล่าวนอกจากความสวยงาม แข็งแรงแล้วนั้น ยังทำให้บริบทโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติ สามารถนำเอาชานไม้ สวนไม้ มาตกแต่งเพื่อจัดทำเป็นมุมพักผ่อนกลางแจ้งได้อย่างสร้างสรรค์

4.​รั้วเหล็ก
พื้นที่ว่างและโล่งส่วนนี้ นอกจากออกแบบและตกแต่งเป็นสวนไม้ สระว่ายน้ำ ผู้อยู่อาศัยได้นำเอารั้วมาติดตั้งเพื่อแบ่งโซนทั้งสองให้ดูเป็นระเบียบและมีความสวยงาม ซึ่งรั้วที่นำมาใช้ในครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้เหล็กเส้นมาดีไซน์ เว้นช่องไฟระหว่างขั้นประมาณ 15 ซม.เพื่อเปิดรับแสง ลม จากบริบทโดยรอบให้เกิดความถ่ายเท ที่สำคัญไม่ทำให้รู้สึกเหมือนโดนขังและแออัด ประโยชน์อีกอย่างของรั้วเหล็กนั้นสามารถสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงลงไปว่ายน้ำเล่นได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม     

4 modern house fence designs Wherever you look, it's beautiful and safe.

1. white wooden fence

The fence of this house has chosen white wood as the main component in the construction and design. The fence is of the right height to arrange the crossbow vertically. Look close and safe Moreover, the distinctiveness of the wood is not only its strength. but also flexible in terms of decoration, especially the introduction of white paint over However, when the fence looks beautiful, the surrounding context or the fence area can be taken from a compact gazebo that can be used as a mobile kitchen to set up a corner to relax outside with a pool. The sitting area and the wooden garden are perfect. It looks harmonious and beautiful with a natural look. Modern and feels fresh and clean.

2. Wooden fence

This modern square shaped fence is built by choosing wood as the main material. The design and design are simple with a square shape as well. which the wood is arranged horizontally along the wall of the house The distinctiveness of the wood, in addition to the beauty mentioned above, can also reduce the hardness of the house structure that uses concrete as the core deeply. Most importantly, wood is easy to find in the market. It can give a warm and natural feeling and feel in a contemporary way.

3. Natural fence

Another example of a fence that is beautifully built by choosing natural materials like wood to design. The wood used in this time is logs, arranged vertically, lengthening the surrounding area. The distinctiveness of the aforementioned wood besides its beauty strong then also makes the surrounding context more natural A wooden terrace, a wooden garden can be used to decorate it to create a creative outdoor relaxation corner.

4. Iron fence

This empty and open space In addition to designing and decorating a wooden garden, swimming pool, residents have installed fences to divide the two zones to look orderly and beautiful. The fence used this time focuses on a simple design with a square shape. Use rebar for design Leave about 15 cm of space between steps to allow light, wind from the surrounding context to create a transfer. Most importantly, it doesn't make you feel trapped and crowded. Another benefit of a metal fence is that it can prevent pets from swimming properly.

ติดต่อสอบถาม     


4种现代房屋围栏设计 无论你看哪里,它都是美丽而安全的。

1.白色木栅栏

这所房子的围栏选择了白木作为建造和设计的主要组成部分。栅栏的高度适合垂直排列弩。近看又安全 此外,木材的独特性不仅在于其强度。而且在装修方面也很灵活,特别是引入了白漆 然而,当围栏看起来很漂亮时,周围的环境或围栏区域可以从一个紧凑的凉亭中取出,这个凉亭可以变成一个移动厨房,在外面设置一个带游泳池的角落放松。休息区和木制花园是完美的。它看起来和谐美丽,外观自然。现代,感觉清新干净。

2. 木栅栏

这种现代的方形围栏是以木材为主要材料建造的。设计和设计也很简单,方形。木材沿着房子的墙壁水平排列 木材的独特性,除了上述的美观外,还可以降低以混凝土为核心的房屋结构的硬度。重要的是,木材在市场上很容易找到。它可以给人一种温暖自然的感觉,并以现代的方式感受。

3.天然围栏

通过选择木材等天然材料来设计精美的围栏的另一个例子。这次使用的木材是原木,垂直排列,拉长了周围的区域。上述木材的独特之处在于它的美丽。那时坚强 也使周围的环境更加自然 一个木制露台,一个木制花园可以用来装饰它,创造一个创意的户外休闲角落。

4.铁栅栏

这个空旷开阔的空间 除了设计和装修木制花园、游泳池外,居民还安装了围栏将两个区域分隔开来,看起来有序而美观。这次使用的围栏侧重于方形的简单设计。使用钢筋进行设计 在台阶之间留出大约 15 厘米的空间,让光线和周围环境的风产生转移。最重要的是,它不会让您感到被困和拥挤。金属围栏的另一个好处是可以防止宠物正常游泳。

ติดต่อสอบถาม     

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา