ทำไมต้องใช้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทำพื้นลานจอดรถ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ทำไมต้องใช้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทำพื้นลานจอดรถ

ทำไมต้องใช้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทำพื้นลานจอดรถ หากใครกำลังวางแผนสร้างบ้าน หรือสร้างบ้านมานานแล้วอยากจะมีพื้นรอบ ๆ บ้าน ทางเดิน หรือพื้นลานจอดรถสวย ๆ แล้วล่ะก็คงมีหลายคนเคยบอกกับท่านว่า ทำไมไม่ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพราะที่ผ่านมาท่านอาจจะเข้าใจว่า ปูกระเบื้อง หรือพื้นปูนธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะพื้นด้านนอกไม่ได้ใช้งานอะไรมาก นอกจากจะเป็นที่จอดรถแค่นั้น และทำไมพื้นจอดรถหน้าบ้านต้องใช้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายด้วย แล้วพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร ? หากเครื่องหมายคำถามนั้นขึ้นอยู่เต็มหัวไปหมด วันนี้เรามาทำให้ความสงสัยนั้นหายไปกันดีกว่าค่ะ

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร
พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย คือ นวัตกรรมการต่อยอดพื้นทางเดิน กำแพงบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการให้ดูเหมือนธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติด้วยการใช้หินจริง แต่จะทำแม่พิมพ์คอนกรีตให้เป็นลายหินต่าง ๆ แทน แล้วลงผงสีเคลือบแกร่ง ก่อนทำการปาดมัน จนไปถึงขั้นการพิมพ์ลวดลาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม

ข้อดีของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
- มีความแข็งแรงเพราะเราใช้ปูนคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดสูง ในการเทพื้น สามารถรับ น้ำหนักของพื้นถนนหรือทางเดินของคุณ ได้เป็นอย่างดี
- มีความประหยัดในด้านค่าใช้จ่ายกว่า การปูพื้นถนนด้วยวัสดุอื่น ๆ เช่น การปูพื้นถนน หรือด้วยกระเบื้องปูพื้น ฯลฯ เพราะสามารถทำพื้นหินได้ในขั้นตอน ต่อเนื่องกัน จึงไม่ เปลืองค่าวัสดุซ้ำซ้อน
- มีลวดลาย และสีสัน ที่คุณสามารถเลือกได้ ดังจินตนาการของคุณ
- ไม่ก่อเกิดตะไคร่น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- มีคุณภาพดี แข็งแรง คงทน รับน้ำหนักได้ดี และราคาถูก
ข้อเสียของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
- หากเจองานไม่ได้คุณภาพ สีจะซีดจางง่าย ต้องคอยเคลือบอยู่ตลอด
- เมื่อมีปัญหาพื้นแตกร้าว ซ่อมแซมยาก
- ลวดลายมีให้เลือกน้อยกว่าหากเทียบกับกระเบื้อง
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยการเลือกใช้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของแต่ละคน ซึ่งพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสามารถนำมาทำได้หลายรูปแบบ นอกจากจะได้ผลงานที่มีความสวยงาม

 สนใจติดต่อที่ช่าง


Why use imprinted concrete for the parking lot floor?

Why use imprinted concrete for the parking lot floor? If anyone is planning to build a house Or build a house for a long time and want to have a floor around the house, a walkway or a beautiful parking lot floor, and then many people have told you that Why not make a printed concrete floor? Because in the past, you may understand that laying tiles or ordinary cement floors should be enough. Because the outside floor is not used much. In addition to being a parking lot And why does the parking space in front of the house need a printed concrete floor? So what is imprinted concrete? If the question mark is all over your head Today, let's make that doubt disappear.

What is imprinted concrete flooring?

Printed concrete floor is an innovation to extend the walkway. Walls of houses and places that want to look natural. without destroying nature by using real stone but will make concrete molds into different stone patterns instead, then apply tough powder coating before cutting it until the printing process to achieve beauty

Advantages of printed concrete flooring

- Strong because we use ready-mixed concrete with high compressive strength in pouring the floor, can bear the weight of your road or walkway. very well

- More economical in terms of cost Paving the road with other materials such as pavement or with paving tiles, etc., because stone pavement can be done in successive steps, so there is no waste of redundant material costs.

- There are patterns and colors that you can choose. as your imagination

- Does not cause algae that may occur

- Good quality, strong, durable, good weight and cheap price

Disadvantages of printed concrete flooring

- If the work is not of quality The color will fade easily. must always be coated

- When there is a cracked floor problem, difficult to repair

- There are less patterns to choose from compared to tiles.

- Printed concrete floors have both advantages and disadvantages. The choice of printed concrete flooring depends on the preferences and needs of each person. The printed concrete floor can be made in many forms. In addition to the beautiful work

 สนใจติดต่อที่ช่าง


停车场地面为什么要使用压印混凝土?

停车场地面为什么要使用压印混凝土?如果有人打算盖房子 或者建房子很久了,想要房子周围有一层,走道或者漂亮的停车场地板,然后很多人跟你说 为什么不制作印刷混凝土地板?因为以前大家可能明白,铺瓷砖或者普通的水泥地板应该就够了。因为外面的地板用的不多。除了作为停车场 为什么房子前面的停车位需要印刷的混凝土地板?那么什么是压印混凝土呢?如果问号在你的头上 今天,让我们消除这种怀疑。

什么是压印混凝土地板?

印刷混凝土地板是延伸人行道的一项创新。想要看起来自然的房屋和地方的墙壁。在不破坏自然的情况下使用真石 但会将混凝土模具制成不同的石材图案,然后涂上坚韧的粉末涂层 在切割之前 直到印刷过程 达到美丽

印刷混凝土地板的优点

- 坚固,因为我们在浇筑地板时使用具有高抗压强度的预拌混凝土,可以承受您的道路或人行道的重量。很好

- 在成本方面更经济 用其他材料铺路,如人行道或铺地砖等,因为石材路面可以分步进行,所以不会浪费多余的材料成本。

- 您可以选择图案和颜色。正如你的想象

- 不会引起可能发生的藻类

- 质量好,结实,耐用,重量轻,价格便宜

印刷混凝土地板的缺点

- 如果工作质量不高 颜色会很容易褪色。必须始终涂层

- 当出现地板开裂问题时,难以修复

- 与瓷砖相比,可供选择的图案更少。

- 印刷混凝土地板既有优点也有缺点。印花混凝土地板的选择取决于每个人的喜好和需求。印刷的混凝土地板可以制成多种形式。除了漂亮的作品

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา