ทำไมต้องเลือกใช้ คอนกรีตพิมพ์ลาย

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ทำไมต้องเลือกใช้ คอนกรีตพิมพ์ลาย
ขั้นตอนที่1
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจการการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายก่อนเลย
พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามที่นิยมกันทั่วไปมี 2แบบด้วยกัน คือ
แบบที่ 1 ที่นิยมทำกันทั่วไปและราคาตามมาตฐาน คือ ทางเจ้าของบ้านต้องมีพื้นคอนกรีต เดิมอยู่

ขั้นตอนที่2
ขั้นตอนที่2 คือการเทคอนกรีตตามพื้นที่ที่เรากำหนดไว้
ข้อห้ามของการเท อย่าเทคอนกรีตเยอะเกิน ไปเพราะเวลา กดลวดลายลงบนพื้นคอนกรีต จะไม่มีลวดลายหินธรรมชาติ เทเสร็จต้องใช้เกรียงปาดหน้าให้น้ำไหลออกนอกพิ้นที่

ขั้นตอนที่3
เป็นขั้นตอนการโรย ผงสี
เพื่อให้ได้สีตามที่เราเลือก ตามที่เราต้องการ การเลือกสีนั้น ทางบริษัทผลิตสี เค้าผลิตได้ตรงตามความต้องการลูกค้าอยู่แล้ว แค่เราไปชีว่าอยากได้สีอะไร เค้าจะสั่งผลิตสีนั้นๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณเลยทีเดียว

ขั้นตอนที่4
เป็นขันตอนการขัดมันเพื่อให้ได้สีที่เรียบเนียน และต้องขัดมันให้สีสม่ำเสมออีกด้วย ขั้นตอนนี้ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์สูง จึงจะได้ คอนกรีตพิมพ์ลาย ที่สวยอยู่คู่บ้านคุณตลอดไป

ขั้นตอนที่5
เป็นขั้นตอน ที่ทำการกดแม่พิมพ์ลวดลายต่างๆลงบนพื้นคอนกรีต ในขณะที่ปูนกำลังเซ็ตตัว ไม่เละจนเกินไป พอหมาดๆ เพื่อให้ลวดลายขึ้นตามแบบตามลายที่ต้องการ ต้องใช้ ช่างคอนกรีตพิมพ์ลาย มืออาชีพจริงๆ เพื่องานที่ออกมาสวยงาม ก่อนทำการกดแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลายลงไปนั้น ต้อง โรยผงถอดแบบ ก่อน มิฉะนั้น แม่พิมพ์ จะดึงเนื้อปูนติดขึ้นมาด้วย
เมื่อปั๊มลายคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว คำแนะนำ ต้องทิ้งคอนกรีตไว้ให้แห้งสนิท อย่างน้อย 2 วัน เพื่อที่คอนกรีต จะคายความชื้นออกมาให้หมด

ขั้นตอนที่6
การเคลือบเงา เคลือบ เพื่อกันตะไคร่น้ำ กันแสงแดด กันรอยขีดข่วยต่างๆ น้ำยาเคลือบนั้นมีคุณสมบัติเหมือนฟิมล์ กนไม่ได้ เกิดรอยขีดข่วน ถึงเนื้อคอนกรีตนั้นๆ เมื่อเคลือบออกมาแล้วสวยงาม

 สนใจติดต่อที่ช่าง


Why choose imprinted concrete

Step 1

First, you need to understand how to make a printed concrete floor.

Imprinted concrete floor There are generally two types that are commonly used:

Type 1 that is commonly made, and standard price is that the homeowner must have the original concrete floor.

Step 2

The second step is to pour concrete according to the area we have defined.

Prohibition of pouring Don't pour too much concrete, as time presses the pattern onto the concrete floor. There will be no natural stone pattern. After pouring, use a trowel to scrape the face to allow the water to flow out of the area.

Step 3

It's the process of sprinkling the color powder.

To get the color of our choice as we want that color selection the paint manufacturing company They can produce according to the needs of customers already. Just go to point out what color you want. He will order that color. to meet your needs ever

Step 4

It is the process of polishing to achieve a smooth color. And must polish it to have a consistent color as well. This process requires highly experienced technicians to obtain imprinted concrete. The beauty that stays with your home forever

Step 5

It is a process that presses various pattern molds onto the concrete floor. While the mortar is setting Not too messy enough to make the pattern up according to the desired pattern. Must use a printed concrete technician. Really professional for the work that comes out beautiful Before pressing the printed concrete mold, it must be sprinkled with powder to remove the mold first, otherwise the mold will pull up the cement.

When pumping concrete Recommendation The concrete must be left to dry completely for at least 2 days in order for the concrete to will spit out all the moisture

Step 6

Varnishing, coating to prevent moss, sunlight, prevent various scratches The coating has properties like a film, can not be scratched. To the concrete When the coating comes out, it is beautiful.

 สนใจติดต่อที่ช่าง


为什么选择 压印混凝土

第1步

首先,您需要了解如何制作印刷混凝土地板。

压印混凝土地板 常用的一般有两种:

常见且标准价格的类型1是房主必须拥有原始的混凝土地板。

第2步

第二步是根据我们定义的区域浇筑混凝土。

禁止倾倒 不要浇太多混凝土,因为时间会将图案压在混凝土地板上。不会有天然石材图案。倾倒后,用抹子刮脸,让水流出该区域。

第 3 步

这是撒色粉的过程。

获得我们选择的颜色 如我们所愿 那个颜色选择 油漆制造公司 他们已经可以根据客户的需求进行生产。只要指出你想要什么颜色就行了。他会订购那种颜色。满足您的需求

第四步

这是抛光的过程,以获得光滑的颜色。并且必须抛光它以具有一致的颜色。这个过程需要经验丰富的技术人员来获得印迹混凝土。永远留在家中的美丽

第 5 步

是将各种花纹模具压在混凝土地面上的过程。当砂浆凝固时 不太凌乱,无法根据所需的图案制作图案。必须使用印刷的混凝土技术人员。真的很专业 对于那些美丽的作品 压印出来的混凝土模具前,一定要先撒上粉剂才能脱模,否则模具会把水泥拉起来。

泵送混凝土时 建议 必须让混凝土完全干燥至少 2 天,以便混凝土 会吐出所有的水分

第 6 步

上光,涂层,防止苔藓,阳光,防止各种划痕 涂层具有像薄膜一样的特性,不能被划伤。到混凝土 涂层出来的时候,很漂亮。

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา