จะดูแลพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอย่างไร?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

จะดูแลพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอย่างไร?
การทำความสะอาดพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายนั้นเรียบง่ายมาก โดยการหมั่นกวาดและล้างพื้นอย่างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและคราบสกปรก
- ล้างพื้นด้วยสายยางและหัวฉีดน้ำ
- ขัดพื้นด้วยน้ำยาล้างจาน โดยใช้แปรงขัดพื้น
- ล้างพื้นให้ฟองออกทั้งหมด

ไม่ควรให้หัวฉีดน้ำแรงเกินไป มิฉะนั้นการเคลือบผิวอาจจะเสียหายได้
นอกจากการทำสะอาด ถ้าหากมีการเคลือบผิว ควรมีการเคลือบผิวใหม่ทุกๆ 3-5 ปี เพื่อให้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายดูใหม่อยู่เสมอและสีไม่เฟด ทั้งนี้ความถี่ในการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย หากเป็นพื้นที่มีการสันจรผ่านบ่อยๆ โดนสารเคมีบ่อยๆ หรืออยู่กลางแจ้ง ก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ่อยขึ้น

น้ำยาอะคริลิคเคลือบเงาใส ประสิทธิภาพสูง ชนิดแห้งเร็ว
ลักษณะพิเศษ
- มีสารป้องกันรังสียูวี จึงมีความทนทาน คงสภาพ ไม่เหลือง
- ความหนืดสูง ให้ความหนาของฟิล์มที่แข็งแรง
- แห้งตัวไว ใช้ได้กับตัวทำละลายหลากหลายในงานอุตสาหกรรม
- ใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
- มีความต้านทานดีเยี่ยม ไม่หลุดลอกหรือจางหาย ไม่เป็นรอยยางรถ
- ช่วยป้องกันและยืดอายุการใช้งานพื้นผิวคอนกรีตให้ยาวนานขึ้น

การใช้งาน
แอดซีล เคลียร์ 300 ยูวี เป็นน้ำยาเคลือบเงาชนิดอะคริลิค 100% เทอร์โม-พลาสติกผสมตัวทำละลาย ออกแบบมาเพื่อป้องกันคราบเปื้อนบนผิวคอนกรีตและต้านทานการสึกกร่อนจากสารเคมี น้ำยาเคลือบเงามีความหนืดสูงแต่มีอัตราการซึมผ่านที่ยอดเยี่ยม จึงเหมาะใช้ทาเคลือบทางเดินรถและพื้นที่ที่ถูกแสงแดดตลอด เพื่อป้องกันผิวหน้าคอนกรีตไม่ให้ซีดและจาง ใช้เคลือบพื้นคลังสินค้า บริเวณลานจอดรถ พื้นโรงเรียน อู่จอดรถ ทางเดิน/ชานบ้าน ลานสระว่ายน้ำ บล็อกกำแพงและปูนปั้น งานตกแต่งวัดและโบสถ์ นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานตกแต่งพื้นผิวที่มี รูพรุน งานไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบี้อง อิฐก่อ (หินธรรมชาติอื่นๆ ควรทดสอบก่อนใช้งาน)

 สนใจติดต่อที่ช่าง


How to take care of imprinted concrete floor?
Cleaning the imprinted concrete floor is very simple. by regularly sweeping and washing the floor to prevent the accumulation of dust and dirt
- Wash the floor with a hose and sprinkler.
- Scrub the floor with dishwashing liquid. using a floor brush
- Clear the floor to get all the bubbles out.
The nozzle should not be too strong. Otherwise, the coating may be damaged.
besides cleaning If there is a coating Recoating should be done every 3-5 years to keep the imprinted concrete floor looking new and not fading. However, the repair frequency depends on the usage. If it is an area with frequent traffic frequent exposure to chemicals or outdoors It may need to be repaired more often.
clear acrylic varnish High efficiency, quick-drying type
special feature
- Contains UV protection Therefore, it is durable, stable, not yellowing.
- High viscosity, strong film thickness
- Quick drying, can be used with a variety of industrial solvents
- Can be used both indoor and outdoor
- Excellent resistance Does not peel or fade no tire marks
- Helps prevent and prolong the service life of concrete surfaces.
use
Adseal Clear 300 UV is a 100% acrylic thermo-plastic solvent-based varnish. Designed to resist stains on concrete surfaces and resist chemical corrosion. The varnish has a high viscosity but has an excellent penetration rate. Therefore, it is suitable for coating roadways and areas that are constantly exposed to sunlight. to prevent the concrete surface from fading and fading Used to coat warehouse floors. Parking area, school floor, parking garage, walkway/terrace pool patio Wall blocks and stucco Temple and church decorations It is also suitable for finishing work on porous surfaces, wood, fiber cement, tile, masonry (other natural stone, etc.). should test before use)

 สนใจติดต่อที่ช่าง


压印混凝土地坪如何保养?
清洁压印混凝土地板非常简单。定期扫地和洗地 防止灰尘和污垢的积聚
- 用软管和喷头清洗地板。
- 用洗碗液擦洗地板。使用地刷
- 清理地板以清除所有气泡。
喷嘴不应太强。否则可能会损坏涂层。
除了清洁 如果有涂层 应每 3-5 年重涂一次,以保持压印后的混凝土地板像新的一样不褪色。但是,维修频率取决于使用情况。如果是交通频繁的地区 频繁接触化学品 或户外 它可能需要更频繁地维修。
透明丙烯酸清漆 高效快干型
特色
- 包含紫外线防护 因此,它经久耐用,稳定,不泛黄。
- 高粘度,强膜厚
- 快干,可与多种工业溶剂配合使用
- 室内外均可使用
- 优秀的抵抗力 不剥落或褪色 没有轮胎痕迹
- 有助于保护和延长混凝土表面的使用寿命。

Adseal Clear 300 UV 是一种 100% 丙烯酸热塑性溶剂型清漆。旨在抵抗混凝土表面的污渍和化学腐蚀。该清漆具有高粘度但具有优异的渗透率。因此,它适用于经常暴露在阳光下的道路和区域的涂层。防止混凝土表面褪色和褪色 用于涂装仓库地板。停车场、学校楼层、停车场、走道/露台 泳池露台 墙块和灰泥 寺庙和教堂装饰 它也适用于多孔表面、木材、纤维水泥、瓷砖、砖石(其他天然石材等)的修整工作。使用前应进行测试)

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ปลวก คืออะไร อ่าน 9 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย อ่าน 9 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ทนายความ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon การจัดโต๊ะอาหารแบบbuffet อ่าน 9 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ อ่าน 8 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา