คอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร? มีดีอย่างไร?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

คอนกรีตพิมพ์ลาย คืออะไร? มีดีอย่างไร?

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือนิยมเรียกกันว่า Stamped Concrete คือ การใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์ พิมพ์ลายลงผิวหน้าคอนกรีต ก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว ช่วยเพิ่มสีสัน และความแกร่งของพื้นผิวได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป เหมาะกับนำมาใช้ร่วมกับพื้นทางเดินนอกบ้าน ลานจอดรถ ถนน และพื้นโรงจอดรถ

ข้อดี-ข้อเสีย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

ข้อดี
- ราคาถูกกว่า การปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ และกระเบื้องปูพื้น
- มีทางเลือกให้เลือกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ลวดลาย และสี
- มีความแข็งแรงทนทาน กว่าพื้นคอนกรีตปกติ
- ทำความสะอาด และดูแลรักษาง่าย เนื่องจาก พื้นคอนกรีตพิมพ์ ลายเป็นพื้นแผ่นเดียวต่อกัน ไม่มีรอยต่อเหมือนกับการปูพื้นด้วยหิน ทำให้ไม่มีวัชพืชโตขึ้นมาระหว่างแผ่นปู ที่ต้องมากำจัดให้ยุ่งยาก
- ติดตั้งเร็วกว่า เนื่องจากเป็นพื้นแผ่นเดียว ไม่ต้องใช้เวลามากในการเรียงพื้นทีละแผ่นอย่างการปูพื้นหิน หรืออิฐ

ข้อเสีย
- อาจมีรอยแตกเกิดขึ้นได้ เนื่องจากพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเป็นพื้นแผ่นเดียว จึงมีช่องว่างสำหรับการยืดหดตัวของคอนกรีตน้อย เมื่อคอนกรีตยืด หรือหดตัวมาก อาจทำให้คอนกรีตแตกได้
- หากมีการเคลือบผิว ต้องซ่อมแซมทุก ๆ 3-5 ปี
- ซ่อมแซมได้ยากกว่า ในกรณีของพื้นหิน หรืออิฐ การซ่อมแซม คือ การยกเปลี่ยนเฉพาะแผ่นหินหรืออิฐที่ชำรุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเจาะแต่อย่างใด แต่ในกรณีของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เมื่อต้องการซ่อมแซม อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องเจาะ นอกจากนี้ การทำให้ส่วนของคอนกรีตใหม่ มีสีคล้ายกับของเดิม สามาถทำได้ยาก
- ยากต่อการติดตั้งด้วยตนเอง
- มีความลื่น เมื่อพื้นเปียก

 สนใจติดต่อที่ช่าง


What is imprinted concrete? How good is it?
imprinted concrete floor Or popularly known as Stamped Concrete is the use of mold technology. Printed on the concrete surface before the concrete hardens add color and surface stiffness is better than general concrete Suitable for use with outdoor walkways, parking lots, roads and garage floors.
Advantages and Disadvantages imprinted concrete floor

strength
- Cheaper than natural stone flooring and floor tiles
- There are many options to choose from. Regardless of shape, pattern, and color
- is durable than normal concrete
- Easy to clean and maintain due to printed concrete floor The pattern is basically the same sheet next to each other. Seamless like stone paving. so that no weeds grow between the slabs. that must be difficult to eliminate
- Install faster Because it is a single floor It doesn't take a lot of time to sort the floor one at a time, like laying a stone or brick paving.

weakness
- There may be cracks. Because the printed concrete floor is a single sheet. Therefore, there is less space for stretching and shrinking of concrete. When the concrete stretches or shrinks a lot, it may cause the concrete to crack.
- If there is a coating It must be repaired every 3-5 years.
- More difficult to repair In the case of stone or brick floors, the repair is to lift and replace only the damaged stone or brick. without the need for a drilling machine But in the case of a printed concrete floor when to repair A drilling machine may be required. The color is similar to the original can be difficult
- Difficult to install by yourself
- Slippery when wet

 สนใจติดต่อที่ช่าง


什么是压印混凝土?它有多好?

压印混凝土地板 或俗称的冲压混凝土是使用模具技术。印在混凝土表面 在混凝土硬化之前 添加颜色 表面刚度优于一般混凝土 适用于室外人行道、停车场、道路和车库地板。

优点缺点 压印混凝土地板

力量

- 比天然石材地板便宜 和地砖

- 有很多选项可供选择。不分形状、图案、颜色

- 经久耐用 比普通混凝土

- 印刷混凝土地板易于清洁和维护 图案基本上是彼此相邻的同一张纸。像铺石一样无缝。这样板之间就不会长出杂草。那一定很难消除

- 安装更快 因为是单层 一次对地板进行分类不需要很多时间,例如铺设石头或铺砖。

弱点

- 可能有裂缝。因为印刷的混凝土地板是单张的。因此,混凝土的伸缩空间较小。当混凝土拉伸或收缩很大时,可能会导致混凝土开裂。

- 如果有涂层 它必须每 3-5 年修理一次。

- 更难修复 如果是石头或砖地板,则维修是仅提升和更换损坏的石头或砖。无需钻孔机 但在印刷混凝土地板的情况下 何时修复 可能需要钻孔机。颜色和原版差不多 可能很困难

- 难以自行安装

  • 小心地滑

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา