ความแตกต่างระหว่างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายกับพื้นทั่วไป

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ความแตกต่างระหว่างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายกับพื้นทั่วไป
ข้อแตกต่างระหว่างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายกับพื้นคอนกรีตทั่วไป
- ราคาของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เมื่อเทียบกับพื้นที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงจะถูกกว่าหรือใกล้เคียง กับการปูพื้นด้วยกระเบื้องเกรดเอ
- คุณภาพของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ที่ผลิตจากวัสดุเกรดเอจะมีการใช้ปูนลงสีและเคลือบน้ำยาอะคลีลิคเพื่อป้องกันรังสียูวี การเกิดตะใคร่น้ำ และคราบสกปรกต่าง ๆ ขณะที่การปูพื้นอื่น ๆ ไม่ได้มีการเคลือบน้ำยาอะคลีลิค
- ความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะมีความมแข็งแรงมากโดยการใช้ปูนมอร์ต้า ซึ่งมีความแข็งอยู่ระหว่าง 425 – 450 โดยเทที่ความหนา 3-5 เซ็นติเมตร และมีการลงสีพิเศษ Color Hardener ฝังในเนื้อปูน 2-3 มิลลิเมตร โดยมีการใช้น้ำยาอะคลีลิคทับหน้าเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งให้เนื้อคอนกรีต
- ความสวยงามของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีสีและลวดลายให้เลือกได้ตามความพอใจของผู้ใช้
- การดูแลรักษาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ดูแลง่ายกว่าพื้นชนิดอื่นๆใช้น้ำล้างออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเหมือนพื้นชนิดอื่น ๆ
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีสีสรรค์ รูปแบบที่ใกล้ เคียงกับหินธรรมชาติทำให้เหมาะการนำไปใช้กับสถานที่ที่ต้องการบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลื่น จึงเหมาะกับพื้นที่นอกอาคารที่ป้องกันการลื่น หกล้ม ได้ดี
จุดเด่นของพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งรวดเร็วกว่าการปูพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นงานพื้นคอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งคงทน และสามารถรับน้ำหนักได้ดี และทนได้ต่อทุกภาวะมากกว่าการปูกระเบื้องหลายสิบเท่า
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นงานพื้นที่สวยงามคล้ายธรรมชาติ และมีความเงางาม ไม่ลื่น ไม่มีรอยต่อ ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำและเชื้อราต่างๆ ซึ่งจะง่ายต่อการดูแลรักษา
- ราคาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เมื่อเทียบกับการปูกระเบื้องแล้วราคาไม่แตกต่างกันมาก ที่สำคัญพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่า และมีความแข็งแรงมากกว่างานปูกระเบื้องทั่วไป
- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลื่น จึงเหมาะกับพื้นที่นอกอาคารที่ป้องกันการลื่นหกล้มและการเกิดอุบัติเหตุ ได้ดีกว่าการปูกระเบื้องทั่วไป
- ซึ่งพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีลักษณะเด่นมากมาย ยังทำให้ลดต้นทุนได้อีกด้วย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสามารถทำได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ผลงานที่ได้ยังมีความสวยงามและมีความเหมือนหินธรรมชาติอีกด้วย การตกแต่งภายนอกด้วยคอนกรีตพิมพ์ลาย นอกจากคอนกรีตพิมพ์ลายจะใช้ตกแต่งทางเดินในสวนหน้าบ้านหรือทำทางเดินเพื่อเลียนแบบธรรมชาติแล้ว คอนกรีตพิมพ์ลายยังสามารถทำมาประยุกต์ใช้กับการตกแต่งภายนอกอย่างอื่น ๆได้อีกมากมาย เช่น การตกแต่งภายนอกด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพื้นถนน การตกแต่งภายนอกด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายสำหรับพื้นลานจอดรถ เป็นต้น

 สนใจติดต่อที่ช่าง


The difference between a printed concrete floor and a regular floor

The difference between a printed concrete floor and a regular concrete floor

- price of printed concrete floor Compared to the area made of other materials, the cost of materials and labor will be cheaper or similar. with floor tiles with grade A

- The quality of the printed concrete floor Made from grade A materials, cement is used to paint and coat with acrylic solution to protect against UV rays. the occurrence of algae And various stains, while other floor coverings do not have acrylic coating.

- The strength of the printed concrete floor is very strong by using mortar. Which has a hardness between 425 - 450 by pouring at a thickness of 3-5 centimeters and has a special paint Color Hardener embedded in the cement 2-3 millimeters by using acrylic liquid topcoat to Increase the strength of the concrete

- The beauty of the printed concrete floor There are colors and patterns to choose from according to user satisfaction.

- Maintenance of printed concrete floors Easier to care for than other types of floors, use water to wash off easily. without the need for cleaning agents like other types of floors

- Printed concrete floor, colorful, close pattern Similar to natural stone, making it suitable for use in places that want an atmosphere that is close to nature.

- Stamped Concrete has an uneven surface. Therefore, it is suitable for outdoor areas that prevent slipping and falls well.

Features of printed concrete flooring

- Printed concrete floor It is a job that takes longer to install than normal tile flooring.

- Printed concrete floor It is a concrete floor that is strong and durable. and can bear weight well and can withstand all conditions dozens of times more than tiling

- Printed concrete floor It is a beautiful work area similar to nature. And it is shiny, non-slip, seamless, does not cause algae and various fungi. which will be easy to maintain

- Price of printed concrete floor Compared to tiling, the price is not much different. More importantly, the printed concrete floor gives a more natural look. and is stronger than general tiling

- Printed concrete floor has an uneven surface Therefore, it is suitable for outdoor areas that prevent slipping and accidents. better than general tiling

- which the printed concrete floor There are many distinctive features. It also reduces costs as well. Printed concrete flooring can be made in many forms. In addition, the resulting work is beautiful and is similar to natural stone. Exterior decoration with printed concrete In addition to printed concrete, it is used to decorate walkways in the front yard or to create walkways to mimic nature. Printed concrete can also be applied to other exterior decorations. Many other things, such as exterior decoration with printed concrete on the road. Exterior decoration with printed concrete for the parking lot floor, etc.

 

 สนใจติดต่อที่ช่าง


印刷混凝土地板和普通地板的区别

印刷混凝土地板和普通混凝土地板的区别

- 印刷混凝土地板的价格 与其他材料制成的面积相比,材料和人工成本会更便宜或相近。地砖A级

- 印刷混凝土地板的质量 水泥由 A 级材料制成,用于油漆和丙烯酸溶液涂层,以防止紫外线。藻类的发生 和各种污渍,而其他地板覆盖物没有丙烯酸涂层。

- 使用砂浆,印刷混凝土地板的强度非常强。3-5厘米的厚度浇注硬度在425-450之间,并在水泥中嵌入2-3毫米的特殊油漆颜色硬化剂,使用丙烯酸液体面漆 提高混凝土强度

- 印刷混凝土地板的美丽 有颜色和图案可供选择,根据用户的满意度。

- 打印混凝土地板的维护 比其他类型的地板更容易打理,用水轻松洗掉。无需像其他类型的地板一样使用清洁剂

- 印花混凝土地板,色彩鲜艳,图案紧密 与天然石材类似,适用于需要亲近自然氛围的场所。

- 冲压混凝土表面不平整。因此,它适用于防滑和防摔效果好的户外区域。

印花混凝土地板的特点

- 印刷混凝土地板 这是一项比一般瓷砖地板安装速度更快的工作。

- 印刷混凝土地板 它是一种坚固耐用的混凝土地板。并且可以很好地承重 并且可以承受所有条件是瓷砖的数十倍

- 印刷混凝土地板 这是一个与大自然相似的美丽工作区。并且它有光泽、防滑、无缝、不会引起藻类和各种真菌。这将易于维护

- 印刷混凝土地板的价格 与平铺相比,价格相差不大。更重要的是,印刷的混凝土地板看起来更自然。并且比一般的平铺更坚固

- 印刷混凝土地板 表面不平整 因此,它适用于防止滑倒和事故的户外区域。比一般的瓷砖好

- 印刷的混凝土地板 有许多鲜明的特点。它还可以降低成本。印刷混凝土地板可以制成多种形式。此外,由此产生的作品很漂亮,类似于天然石材。外部装饰与印刷混凝土 除了印刷混凝土外,它还用于装饰前院的人行道或创建模仿自然的人行道。印刷混凝土也可应用于其他外部装饰。许多其他东西,例如在道路上用印刷混凝土进行外部装饰。停车场地面等用印刷混凝土进行外部装饰。

 สนใจติดต่อที่ช่าง


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา