ปัญหาจากการติดตั้งท่อระบายอากาศ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ปัญหาจากการติดตั้งท่อระบายอากาศ
ปกติการสร้างห้องน้ำห้องส้วม มักจะมีการติดตั้งท่อระบายอากาศรูปตัว T โดยการต่อท่อออกมาจากท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ หรือจากถังบำบัดน้ำเสีย โดยท่อระบายอากาศจะทำหน้าที่ป้องกันอากาศไหลย้อนกลับเวลากดชักโครก และเป็นตัวช่วยให้การราดน้ำ กดชำระในแต่ละครั้งสามารถทำได้โดยสะดวก แต่การต่อท่อระบายอากาศนั้นหากมีอะไรไปอุดไว้ที่ปลายท่อ หรือบางบ้านต่อท่อไว้ต่ำเกินไปจนมีดิน หรือน้ำท่วมถึง จนทำให้มีเศษขยะต่าง ๆ เข้าไปอุด
2. ปัญหาจากถังบำบัดบ่อเกรอะ หรือบ่อซึม
การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ในปัจจุบันนั้นมีทั้งแบบถังบำบัดสำเร็จรูป หรือแบบเดิมจะใช้แบบบ่อเกรอะ บ่อซึม น้ำจากการกดชักโครกชำระล้างสุขภัณฑ์ จะสามารถระบายออกด้วยแรงดูดมาเก็บไว้ในถังบำบัด หากส้วมตันอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งน้ำระบายได้ไม่ดี หรือไม่ทัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการติดตตั้งถังบำบัด หรือบ่อเกรอะ บ่อซึม ต่ำกว่า
3. ปัญหาจากการอุดตันในท่อน้ำทิ้ง
ท่อน้ำทิ้งเป็นตัวรับน้ำจากโถสุขภัณฑ์ หรือชักโครก แล้วส่งต่อไปยังถังบำบัด หรือบ่อเกรอะ บ่อซึม ระบายสู่พื้นดินหรือแหล่งน้ำสาธารณะต่อไป แต่หากเกิดมีการอุดตันก็จะไม่สามารถระบายน้ำได้ บางครั้งการทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ ลง
4. ปัญหาจากสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
อาจจะเป็นสาเหตุที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็สร้างปัญหาใหญ่ได้ เพราะการเลือกสุขภัณฑ์หรือชักโครกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ก็ยิ่งช่วยให้การใช้งานได้ดี การออกแบบให้การไหลเวียนของน้ำ รวมถึงการเลือกปริมาณน้ำในการกดชำระให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก็มีส่วนสำคัญ เพราะหากเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาส้วมตันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้

  1. รับเหมางานสูบส้วม

  2. 1. Problems from installing ventilation pipes

normal bathroom toilet construction Usually, a T-shaped exhaust pipe is installed by connecting the pipe from the toilet sewer pipe. or from a septic tank The vent pipe will prevent air from flowing back when flushing the toilet. and is a helper for pouring water Press to pay each time can be done conveniently. But to connect the ventilation pipe, if there is something blocked at the end of the pipe Or some houses have the pipes too low to have soil. or flooded until there are various kinds of rubbish.
2. Problems from septic tanks or seepage ponds
installation of a septic tank At present, there are both ready-made treatment tanks. Or the former will use a septic tank, seepage pond, water from flushing toilets. Can be discharged with suction to be stored in the treatment tank. If the toilet is clogged, it may be that sometimes the water doesn't drain well or can't catch up, which may be caused by installing a treatment tank or a lower septic tank or seepage.
3. Problems caused by blockages in the sewer pipes
The sewer pipe is the receiver of water from the toilet bowl or toilet, and then forwards it to the treatment tank or septic tank, seepage, and then drains to the ground or public water sources. But if there is a blockage, it will not be able to drain water. Sometimes throwing scraps of various materials down
4. Problems from non-standard sanitary ware
Maybe that's why it seems like a trivial matter. But it can create big problems. Because the selection of sanitary ware or toilet that has been certified by standards It even helps to use it well. The design provides the flow of water. Including choosing the amount of water in the press that is suitable for use also plays an important role because if you choose to use non-standard sanitary ware It may result in clogged toilet problems faster than before.

รับเหมางานสูบส้วม

1、安装通风管道的问题
普通卫生间马桶结构 通常,通过从厕所下水管连接管道来安装T形排气管。或来自化粪池 排气管会防止冲马桶时空气回流。是倒水的帮手 每次按付款都可以方便地完成。但是要连接通风管道,如果管道末端有东西堵塞 或者有些房子的管道太低而没有土壤。或被淹 直到有各种各样的垃圾。
2.化粪池或渗水池的问题
安装化粪池 目前有两种现成的处理罐。或者前者会使用化粪池、渗水池、冲厕水。可以抽吸排出,储存在处理罐中。如果马桶堵了,可能是有时候排水不好或赶不上,可能是安装了处理池或下化粪池或渗水造成的。
3、下水管道堵塞引起的问题
下水管道是从马桶或马桶接水,然后将其转发到处理池或化粪池,渗水,然后排入地面或公共水源。但是如果有堵塞,就不能排水了。有时会扔下各种材料的碎片
4、卫生洁具不规范带来的问题
也许这就是为什么这看起来是一件小事的原因。但它会产生大问题。因为选用的卫浴洁具或马桶都是经过标准认证的。它甚至有助于很好地使用它。该设计提供了水的流动。包括选择适合使用的压榨机水量 也发挥着重要作用 因为如果你选择使用非标准洁具 它可能会比以前更快地导致马桶堵塞问题。

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา