ปัญหากดชักโครกไม่ลง แก้ได้โดยท่ออากาศ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ปัญหากดชักโครกไม่ลง แก้ได้โดยท่ออากาศ

ปัญหาเรื่องส้วมมีมากมายเหลือเกิน นอกจากปัญหากลิ่นจากโถที่ได้พูดความสำคัญของปะเก็นแว๊กไปในบทความก่อนๆ แล้ว วันนี้จะขอพูดเรื่องการกดชักโครกไม่ลง หรือลงไม่หมด ลงช้าแบบไม่มีแรงบ้าง คิดว่าท่านทั้งหลายคงมีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วแน่ๆ
หลายคนคงคิดว่าสาเหตุของปัญหามาจากส้วมตัน ต้องเรียกรถดูดส้วม (ในกรณีที่ใช้บ่อเกรอะ) หรือถึงเวลาที่ต้องเติมจุลินทรีย์ ในถังแซท โดยลืมนึกถึงระบบท่ออากาศ (Vent system)
แล้วระบบท่ออากาศเนี้ยมันคืออะไร และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น?

อธิบายง่ายๆ คือ มีอากาศสะสมอยู่ภายในท่อตั้งแต่โถไปจนถึงถังบำบัด เมื่อเรากดชักโครก น้ำจะดันอากาศจนต้องหาทางระบายออก ดังนั้น ควรมีรูหรือช่องเปิดสำหรับระบายอากาศออก และยังช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลลงไปได้ดีขึ้นด้วย (ลองนึกถึงเวลาเราเจาะกระป๋องนมข้นหวานที่ต้องเจาะ 2 รู เพื่อช่วยระบายมวลอากาศภายในกระป๋อง ทำให้เทนมข้นไหลออกมาได้อย่างง่ายขึ้น)

แล้ววิธีต่อท่ออากาศที่ถูกต้องทำอย่างไร?
- ติดตั้งท่ออากาศเพื่อช่วยระบายอากาศในระบบ ต้องติดตั้งที่ถังบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อเกรอะ สำหรับถังบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเกรอะ
- ระดับความสูงของปลายท่ออากาศ ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วม เพราะเมื่อฝนตกหนัก น้ำจะไหลเข้าสู่ท่อถังบำบัดได้
- ปลายท่ออากาศก็ต้องมีตัวป้องกันสัตว์ หรือน้ำฝนเข้าด้วยนะครับ
- ในกรณีที่โถสุขภัณฑ์อยู่ห่างจากถังบำบัด จะต้องติดตั้งท่ออากาศให้ปลายของท่ออยู่เหนือระดับของสุขภัณฑ์ โดยควรซ่อนปลายท่ออากาศให้อยู่ในตำแหน่งที่มิดชิด และเป็นตำแหน่งที่กลิ่นไม่รบกวน

รับเหมางานสูบส้วม

Failure to flush the toilet solved by air duct

There are too many toilet problems. In addition to the problem of the smell from the bowl, which has been discussed the importance of gasket wax in the previous article, today I would like to talk about the toilet flushing or not flushing, slow down with no strength. I think all of you must have had that kind of experience.

Many people think that the cause of the problem comes from a clogged toilet. Had to call a truck to suck the toilet. (In the case of using a septic tank) or it's time to add microorganisms in the sat tank, forgetting to think about the vent system.

So what is this air duct system? And why is it so important?

Simply put, air is accumulating in the pipes from the bowl to the treatment tank. when we flush Water will push the air until it finds a way to vent it, so there should be holes or openings for ventilation. It also helps sewage to flow better. (Imagine when we drill a can of sweetened condensed milk that requires 2 holes to help ventilate the air masses inside the can. making it easier to pour out the condensed milk)

So how to connect the air ducts correctly?

- Install air ducts to help ventilate the system. Must be installed at a septic tank or a septic tank for a septic tank or a septic tank

- the height of the end of the air duct above the flood level because when it rains Water will flow into the treatment tank pipe.

- The end of the air duct must have animal protection. or rain water

- In case the toilet bowl is away from the treatment tank The air duct must be installed so that the end of the pipe is above the level of the sanitary ware. The end of the air duct should be hidden in a closed position. And it's a place where the smell doesn't interfere.

รับเหมางานสูบส้วม

马桶冲水失败 通过风管解决

厕所问题太多了。除了之前文章已经讨论过密封蜡的重要性的马桶异味问题,今天我想谈谈马桶冲水,或者不完全冲水,没有一点力气就慢下来。我想大家一定有过这样的经历。

许多人认为问题的原因来自马桶堵塞。不得不叫一辆卡车吸厕所。(在使用化粪池的情况下)或者是在饱和水箱中添加微生物的时候了,忘记考虑通风系统。

那么这个风道系统是什么呢?为什么它如此重要?

简单地说,空气在从碗到处理罐的管道中积聚。当我们冲洗 水会推动空气直到它找到通风的方法,因此应该有通风孔或开口。它还有助于污水更好地流动。(想象一下,当我们钻一罐甜炼乳时,需要 2 个孔来帮助罐内的空气流通。更容易倒出炼乳)

那么如何正确连接风管呢?

- 安装空气管道以帮助系统通风。必须安装在化粪池或化粪池的化粪池或化粪池

- 风管末端的高度 洪水位以上 因为下雨的时候 水将流入处理槽管道。

- 风道末端必须有动物保护装置。或雨水

- 如果抽水马桶远离处理水箱 风管的安装必须使管道末端高于卫生洁具的水平面。风管末端应隐藏在关闭位置。这是一个气味不会干扰的地方。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา